Stel uw vraag – Antwoorden

1)Wat zijn de concrete pistes die besproken geweest zijn voor het verfraaien van de dorpskern (en verkeersveiligheid) in Sint-Joris-Weert gedurende de voorbije legislatuur?

Cd&v : In Sint-Joris-Weert moeten na een bevraging van alle actoren komen tot een globale visie rond het ontmoetingscentrum van SJW. Een duurzame oplossing voor de scouts, de herinrichting van het gemeentehuis tot een ontmoetingszaal, de huidige parking omvormen tot een groen plein zijn enkele speerpunten. Daarnaast krijgen wij door de aankoop van de grond rond het OC de mogelijkheid om naar een mooier en actiever centrum te gaan. Wij denken aan een plyvalente sportzaal voor dans, gevechtssporten,… en enkele deftige leslokalen. Ook een kleinschalig bouwproject voor jongeren en/of sociale woningen moeten kunnen. Dit is combinatie met de omvorming van de Beekstraat tot een echte dorpsstraat.

Open VLD : Voor zover Open Vld op de hoogte is, werd dit niet besproken in de voorbije legislatuur. Open Vld pleit er voor om zo snel mogelijk, in volledig overleg met de inwoners, een master plan op te stellen. Dit voor zowel de dorpskernen van Sint-Joris-Weert en Haasrode. Hierbij moet het nodige budget worden vrijgemaakt zodat de realisatie niet voortdurend wordt uitgesteld. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen maatregelen die snel en zonder veel kosten kunnen uitgevoerd worden, en meer lange termijn maatregelen die meer kosten en waarvoor er langere en zwaardere procedures zijn.

Groen : De voorbije legislatuur ging alle aandacht naar de heraanleg van de Leuvensestraat en de Kauwereelstraat. Dat beperkte de mogelijkheden om in andere straten veel werken te plannen. De huidige omleidingen vroegen immers al heel wat acrobatie van iedereen. De globale lijn voor al onze dorpskernen is steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, doorgaand verkeer op de doorgangswegen houden, snelheid verlagen naar zone-30 en zwaar verkeer weren. In Sint-Joris-Weert hebben we daarin helaas nog het minste stappen kunnen zetten.

Spa-plus : Als sp.a plus hebben we verschillende voorstellen op de gemeenteraad gedaan rond knelpunten inzake mobiliteit – verkeersveiligheid in Sint-Joris-Weert, maar wij zijn niet op de hoogte van concrete pistes die besproken zouden zijn rond het verfraaien van de dorpskern.

NVA : In de P. Tilemansstraat denken we aan het inrichten van een schoolstraat. Dit wil zeggen dat de straat afgesloten wordt voor doorgaand verkeer tijdens aanvang en beëindiging schooldag.
Met de aankoop van de 20 are achter het OCMW denken we aan het creëren van een mooi open ruimte. Door de aankoop van de Proxi Delhaize van 10a voor uitbreiding parking, kunnen we de Beekstraat verkeersveilig maken omdat het laden en lossen niet meer op de straat moet gebeuren
Voor de eigenlijke inrichting van de dorpskern Sint -Joris Weert verwijzen we naar de aanpak van de dorpskern Oud-Heverlee. Namelijk inschakelen van een studiebureau, met grote inspraak van de bewoners.

2) Waarom kan de huidige omleiding in Sint-Joris-Weert niet permanent worden in een eerste stap naar een beter circulatieplan in de dorpskern? Waarom kunnen zware vrachtwagens niet de toegang tot het centrum verboden worden?

Cd&v : Goede voorstellen, maar dit moet globaal bekenen worden zodat het probleem niet verlegd wordt.

Open VLD : Open Vld pleit er voor om zo snel mogelijk in volledig overleg met de inwoners een master plan op te stellen voor de dorpskern van Sint-Joris-Weert (en trouwens ook van Haasrode).
Hierin zullen  aspecten zoals eenrichtingsverkeer, snelheid en tonnagebeperkingen aan bod komen. Het is belangrijk  mobiliteit in zijn geheel te bekijken, en van daaruit tot de gepaste concrete oplossingen te komen.

Groen : Beide suggesties zijn zeker waardevol. Het hertekenen van de verkeerscirculatie vraagt echter een globale aanpak, waarbij we alle inwoners betrekken. Zwaar verkeer weren op de ene plaats, wil zeggen dat andere straten meer zwaar verkeer krijgen. Vanuit Groen zijn we zeker bereid om alle mogelijke scenario’s voor de Beekstraat eerlijk te onderzoeken, o.a. eenrichtingsverkeer.

Spa-plus : De verkeerscirculatieproblematiek in het centrum van Sint-Joris-Weert is van die aard dat zich een grondige studie opdringt, want er zijn ook problemen in andere straten zoals in de Pastoor Tilemansstraat, de Ijzerenwegstraat. Er zijn immers verschillende oplossingen inzake verkeerscirculatie mogelijk. In alle andere dorpskernen is een tonnagebeperking voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton van toepassing, dit moet ook van toepassing worden voor Sint-Joris-Weert. Wij pleiten als sp.a plusvoor een grondige studie rond verkeerscirculatie en -leefbaarheid en een transparante besluitvorming in overleg met de inwoners van Sint-Joris-Weert.

NVA : Terecht baart de verkeersdrukte iedereen zorgen. Maar we gaan niet voor halve oplossingen. De hele dorpskern moet grondig bekeken worden en alle kansen en mogelijkheden moeten optimaal benut worden. Vooral inspraak van de bewoners is hier belangrijk.

3) Wanneer en wat mogen we van uw partij verwachten aan herinrichting van de Beekstraat in Sint Joris Weert: veel doorgaand en plaatselijk verkeer, schoolverkeer, muziekschool, wevok, delhaize , scouts, ?

Cd&v : In Sint-Joris-Weert moeten na een bevraging van alle actoren komen tot een globale visie rond het ontmoetingscentrum van SJW. Een duurzame oplossing voor de scouts, de herinrichting van het gemeentehuis tot een ontmoetingszaal, de huidige parking omvormen tot een groen plein zijn enkele speerpunten. Daarnaast krijgen wij door de aankoop van de grond rond het OC de mogelijkheid om naar een mooier en actiever centrum te gaan. Wij denken aan een plyvalente sportzaal voor dans, gevechtssporten,… en enkele deftige leslokalen. Ook een kleinschalig bouwproject voor jongeren en/of sociale woningen moeten kunnen. Dit is combinatie met de omvorming van de Beekstraat tot een echte dorpsstraat.

Open VLD : Open Vld pleit er voor om zo snel mogelijk in volledig overleg met de inwoners een master plan op te stellen voor de dorpskern van Sint-Joris-Weert (en trouwens ook van Haasrode). Hierin zullen aspecten zoals eenrichtingsverkeer, snelheid, fietstraat en tonnagebeperkingen aan bod komen. Het is belangrijk mobiliteit in zijn geheel te bekijken, en van daaruit tot de gepaste concrete oplossingen te komen.

Groen : We willen graag in nauw overleg met alle betrokkenen oplossingen zoeken voor de verkeerssituatie in Weert. De aanpak van de dorpskern van Oud-Heverlee kan daarbij inspireren: een studiebureau werkt verschillende alternatieven uit, die dan met inwoners worden afgetoetst. Eénrichtingsverkeer is daarbij zeker een goed scenario, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. In de dorpskern van Oud-Heverlee is dit scenario uiteindelijk weerhouden. Ook fietsstraten, schoolstraten, knippen van straten, uitbreiden zone 30, tonnagebeperkingen, …. zijn mogelijke maatregelen die zeker onderzocht moeten worden. Globaal wil Groen vooral meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, zeker gezien de vele aantrekkingspolen in de dorpskern van Weert. Studiewerk is één, daarnaast is het belangrijk om bij de start van de legislatuur ook een voldoende ruim budget te voorzien voor de herinrichting van de dorpskern van Weert. Voor Groen is dat een van de prioritaire thema’s.

Spa-plus : Een herinrichting van de Beekstraat moet er komen. De verkeerscirculatieproblematiek in het centrum van Sint-Joris-Weert is echter van die aard dat zich een grondige studie (verkeerscirculatie en -leefbaarheidsplan) opdringt, want er zijn ook problemen in andere straten zoals de Pastoor Tillemansstraat, de Ijzerenwegstraat. Er zijn hierbij verschillende oplossingen inzake verkeerscirculatie mogelijk. Wij stellen dus een aanpak voor waarbij we toch verschillende oplossingen in kaart brengen, en daarna organiseren we een overleg met de inwoners van de dorspkern van Sint-Joris-Weert.

NVA : Met de aankoop van de 20 are achter het OCMW denken we aan het creëren van een mooi open ruimte. Door de aankoop van de Proxi Delhaize van 10a voor uitbreiding parking, kunnen we de Beekstraat verkeersveilig maken omdat het laden en lossen niet meer op de straat moet gebeuren

Voor de eigenlijke inrichting van de dorpskern Sint -Joris Weert verwijzen we naar de aanpak van de dorpskern Oud-Heverlee. Namelijk inschakelen van een studiebureau, met grote inspraak van de bewoners.

4) Na alle prachtige(?) wegenwerken en fietspaden(die door de meerderheid van de fietsers niet gebruikt worden) in Sint-Joris-Weert zou ik jullie toch willen vragen om bij de verdere afwerking van de Beekstraat er rekening mee te houden dat er ook nog wielerwedstrijden worden ingericht in onze gemeente. Wij begrijpen wel dat er iets moet gedaan worden aan snelheidsovertreders maar moet dit alles echt ten koste van wielerwedstrijden? hou er alstublieft rekening mee dat een kermis zonder wielerwedstrijd geen echte kermis meer is en dat er in St.Joris-Weert met de spoorweg geen ander alternatief mogelijk is. De aanpassing aan het eind van de Stationsstraat en de Roodse straat met de Kauwereelstraat is echt het maximum wat we nog kunnen accepteren, zeker met de bermen tussen de beide baanvakken. Hopen maar dat hier geen zware valpartijen door gebeuren of dat er geen seingevers worden overhoop gereden die zo’n obstakel moeten melden met een gele vlag. Kandidaten tussen de verschillende partijen om 4 koersen per jaar mee te werken op die gevaarlijke punten?? van harte welkom !!!!

Cd&v : Wielerwedstrijden zijn een stuk van onze plaatselijke cultuur. Bij aanleg van wegen moeten de verenigingen ook gehoord worden, ook de wielervereniging. Zodat dit niet verloren gaat.

Open VLD : Als Open Vld zijn we het hier volledig mee eens. Daarom pleiten we ook voor snelheidsremmende maatregelen die kunnen afgebroken worden voor dergelijke gelegenheden.

Spa-plus :  Dit is een terecht aandachtspunt. Er bestaan immers wegneembare verkeerspalen en verkeersdrempels te maken waarbij dat je en de snelheid van autoverkeer kan afremmen en de weg veiliger maken bij wielerwedstrijden.

NVA : Zoals we enkele keren hebben aangehaald. Inspraak van bewoners en betrokkenen is heel belangrijk en daar gaan we ook voor.

5) Wordt de beekstraat éénrichtingsverkeer ? Of een fietsstraat ? Hoe gaan jullie de mobiliteitsporlbmen daar oplossen. Drukte ronde schooltijden en niet naleven van de 30km/h

Cd&v : De Beekstraat kan voor ons éénrichting worden. Belangrijk is de mobilteit in het hele dorp te bekijken en zorgen dat de leefbaarheid overal gewaarborgd blijven. Aan de school moet minstens een fietsstraat komen en we moeten zelfs durven bekijken om de straat aan de school bij het begin en het einde van de dag af te sluiten.

Open VLD : Open Vld pleit er voor om zo snel mogelijk, in volledig overleg met de inwoners, een master plan op te stellen voor Weert.
Hierin komen aspecten zoals eenrichtingsverkeer, snelheid en tonnage beperkingen aan bod. Het is belangrijk de mobiliteit in zijn geheel te bekijken, en van daaruit tot de gepaste concrete oplossingen te komen.Op korte termijn kunnen volgende opties overwogen worden:
– De Pastoor Tilemansstraat tussen de Beekstraat en de Overwegstraat als schoolstraat inrichten, dit in overleg met de ouderraad, school en politie. Hierdoor wordt dit deel van de straat afgesloten tijdens start en einde van de school.
– De Beekstraat in te richten als fietsstraat, zodat fietsers altijd voorrang hebben.
– In de Beekstraat de snelheid beperken tot 30 km/uur – De Beekstraat éénrichting maken (hoewel we dit liever zouden vermijden als de andere opties hun vruchten afwerpen).
– Een mix van bovenstaande.Het is hierin zeer belangrijk dat dit alles beslist wordt in volle overleg met de inwoners.

Groen : We willen graag in nauw overleg met alle betrokkenen oplossingen zoeken voor de verkeerssituatie in Weert. De aanpak van de dorpskern van Oud-Heverlee kan daarbij inspireren: een studiebureau werkt verschillende alternatieven uit, die dan met inwoners worden afgetoetst. Eénrichtingsverkeer is daarbij zeker een goed scenario, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. In de dorpskern van Oud-Heverlee is dit scenario uiteindelijk weerhouden. Ook fietsstraten, schoolstraten, knippen van straten, uitbreiden zone 30, tonnagebeperkingen, …. zijn mogelijke maatregelen die zeker onderzocht moeten worden. Studiewerk is één, daarnaast is het belangrijk om bij de start van de legislatuur ook een voldoende ruim budget te voorzien voor de herinrichting van de dorpskern van Weert. Voor Groen is dat een van de prioritaire thema’s.

Spa-plus : Een herinrichting van de Beekstraat moet er komen. De verkeerscirculatieproblematiek in het centrum van Sint-Joris-Weert is echter van die aard dat zich een grondige studie (verkeerscirculatie en -leefbaarheidsplan) opdringt, want er zijn ook problemen in andere straten zoals de Pastoor Tillemansstraat, de Ijzerenwegstraat. Er zijn hierbij verschillende oplossingen inzake verkeerscirculatie mogelijk. Wij stellen dus een aanpak voor waarbij we toch verschillende oplossingen in kaart brengen, en daarna organiseren we een overleg met de inwoners van de dorspkern van Sint-Joris-Weert. Voor de Beekstraat zijn er verschillende oplossingen mogelijk. We moeten inderdaad meer inzetten op controle om hoge snelheden in de Beekstraat te voorkomen.

NVA : Terecht baart de verkeersdrukte iedereen zorgen. Maar we gaan niet voor halve oplossingen. De hele dorpskern moet grondig bekeken worden en alle kansen en mogelijkheden moeten optimaal benut worden. Vooral inspraak van de bewoners is hier belangrijk.

6) Vinden jullie dat een doordacht verkeersveiligheidsplan en een globaal urbanisatieplan voor Weert absoluut prioritair moeten uitgewerkt worden vooraleer grote infrastructuurwerken ( parkings/verbouwingen/sociale wooneenheden in de Beekstraat) goed te keuren? Ttz: eerst beleid en dan invulling…

Cd&v : 
De Beekstraat kan voor ons éénrichting worden. Belangrijk is de mobilteit in het hele dorp te bekijken en zorgen dat de leefbaarheid overal gewaarborgd blijven. Aan de school moet minstens een fietsstraat komen en we moeten zelfs durven bekijken om de straat aan de school bij het begin en het einde van de dag af te sluiten.

Open VLD : 
Inderdaad, en daarom pleit Open Vld er voor om zo snel mogelijk, in volledig overleg met de inwoners, een masterplan op te stellen voor de dorpskern van Weert  (en ook Haasrode).

Groen : Het is zeker een gemis dat we nu niet kunnen terugvallen op een globaal, gedragen plan. De opmaak van een beeldkwaliteitsplan/masterplan voor Weert is inderdaad dringend nodig. Privé-initiatieven zullen echter niet steeds wachten tot de gemeente zo’n plan heeft ontwikkeld, en soms dwong de werkelijkheid de gemeente ook om sneller te handelen. Vinden we dus dat een plan prioritair moet uitgewerkt worden ? Ja. Kunnen we ondertussen alle aanvragen afkeuren ? Minder evident.

Spa-plus : Wij vinden inderdaad dat een doordacht verkeerscirculatie en -leefbaarheidsplan moet komen vooraleeer er grote werken in de dorpskern worden uitgevoerd. Wij citeren uit een facebookbericht van sp.a-plus van september 2019: ” Er wordt ook de opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan vooropgesteld, maar dit had er al moeten zijn om een beslissing van dergelijke omvang met gevolgen voor het dorp, te nemen. We dringen er op aan dat er een beperkt aantal permanente parkeerplaatsen voor de inwoners van de Beekstraat wordt voorzien en dat de meerderheid hun bevoegdheid gebruikt om bij de omgevingsvergunning de nodige voorwaarden op te leggen rond zuinig ruimtegebruik en bvb. extra ondergrondse parking te voorzien.” Er is nu al een deel van de puzzel gelegd in de dorpskern van Sint-Joris-Weert, maar dit deel belet niet dat de andere puzzelstukken niet op de juiste plaats kunnen gelegd worden. Als sp.a-plus rekenen we op gezond verstand dat het gemeentebestuur haar bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening aangrijpt om het gelegde puzzelstukje nog bij te stellen wat betreft het aspect van zuinig ruimtegebruik.

NVA : Niet noodzakelijk. De invulling van het binnengebied en de grotere Delhaize zullen slechts een beperkte impact hebben op het verkeer. Dat neemt niet weg dat er inderdaad een grondige studie van de mobiliteit in Weert nodig is.

7) Waversebaan van/naar Leuven is in zeer slechte staat. Het beschadigt uw auto om daarop dagelijks te rijden. Wanneer gaat het eindelijk hersteld worden met een nieuwe wegdek?

Cd&v : Dit is afgesproken om in de volgende legislatuur dit aan te pakken zoals we gefaseerd de grote assen zijn beginnen aan te pakken.

Open VLD: Voor Open Vld moet de tweede fase nu zo snel mogelijk aangevat worden. Daarbij moeten lessen getrokken worden uit de fouten die er met de vernieuwing van het eerste stuk van de Waverse Baan gemaakt zijn. Zo is door enkel de bestaande betonlaag af te schrapen de geluidsoverlast voor de mensen die langs de Waverse Baan wonen sterk toegenomen. Hetzelfde geldt voor de zware trillingen veroorzaakt door het zware vrachtverkeer en de bussen, die ook sterk toegenomen zijn na de renovatie. Open VLD dringt erop aan deze problemen dringend aan te pakken, bv door fluisterasfalt te leggen en uiteraard voor de tweede fase niet dezelfde fout te maken. Ook moet voor Open Vld het probleem van de zware trillingen,  ook op het vernieuwde stuk van de Waverse baan en veroorzaakt door het zware verkeer onderzocht en opgelost worden.

Groen : Het wegdek is inderdaad nu een lasagne-met-gaten van oude asfaltlagen. Het egaliseren van het wegdek is al gepland en gebudgetteerd, en zal de komende maanden uitgevoerd worden. De oude asfalt wordt weggehaald, de betonplaten waar nodig hersteld. Enkel voor de zone tussen de reigerstraat en de Tillemansstraat moet nog een aannemer aangeduid worden voor herasfaltering. Dat kan nog meerdere maanden duren.

Spa-plus : Naar aanleiding van een agendapunt van sp.a plus rond dit punt op de gemeenteraad van 19 december 2017, is door de meerderheid aangekondigd dat in de loop van 2018 het stuk tot aan de Witte Bomendreef wordt aangepakt en dat zou bekeken worden om het stuk tussen de Reigersstraat en de P. Tilemansstraat te herasfalteren. Wij hebben ook niets meer vernomen van de planning van de beloofde uitvoeringen.

NVA :Er zijn al heel wat herstellingswerken uitgevoerd. In de volgende legislatuur wensen we de rest van de Waversebaan aan te pakken.

8) Wat is jullie standpunt voor de snelheidduivels aan te pakken op de leuvensestraat ? Er zijn reeds controlers maar niet tijdens de spitsuren (7-9 en 16-18) of toch wel ?

Cd&v : Er wordt controle gedaan, maar niet elk stuk is geschikt. De politiezone heeft nu wel nieuwe en verplaatsbare camera’s aangekocht. Dit is een oplossing om de hardleerse automobilisten aan te pakken.

Open VLD : Overdreven snelheid moet streng aangepakt worden. Veel mensen langs de Leuvense Baan  klagen hierover. Hoewel 85 % van de bestuurders zich aan de snelheidsbeperkingen houden veroorzaken de andere 15 % veel overlast. Open Vld pleit voor een mix van maatregelen: flitscontroles tijdens de spitsuren en ‘s nachts en ‘s morgensvroeg, langs de grotere assen informatie verschaffen over de resultaten van flitscontroles, snelheidsvertragende ingrepen aan de weg maar die moeten dan wel oordeelkundig opgesteld worden en geen overlast veroorzaken voor de omwonenden en indien technisch mogelijk trajectcontrole invoeren (of anders een flitspaal installeren).

Groen :  De resultaten van de verkeerscontroles vind je op de website van de politiezone Voer en Dijle; Wekelijks wordt er gecontroleerd in de gemeente. Op sommige plaatsen volstaat zo’n steekproef niet: de parkstraat, de waversebaan, de Noe-straat en de Leuvensestraat scoren als hoofdassen daarbij het slechtst. We moeten hier zoeken naar permanente vormen van controle via flitscamera’s/trajectcontrole

Spa-plus : Er bestaat al langer geen eenduidig recept meer om hoge snelheden te doen dalen. Je moet inzetten zowel op handhaving, educatie/sensibilisatie als slimme verkeersremmende maatregelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan de eerste logischerwijze controle is. Alhoewel trajectcontrole technisch niet evident is op de Leuvensestraat, is dit toch een mogelijkheid die we niet opzij mogen schuiven. Waar een politieke wil is, is er een veilige weg mogeljjk.

NVA : In heel de gemeente mag meer geflitst worden. Dat hebben we ook al meermaals gevraagd aan de politiediensten. De Leuvensestraat heeft nu enkele chicanes gekregen, waardoor de snelheid moet verminderen.

9) In Oud-Heverlee is de hele dorpsstraat zone 30. Op een stukje na…Waarom? Het infrastructuurargument heb ik al gehoord en vind ik niet valabel. De versmalde ingang van de straat maakt een zone 30 net logisch. Er wonen bovendien meer dan 20 jonge kinderen in dat stukje straat en een heel aantal grootouders wiens kleinkinderen regelmatig komen spelen.

Cd&v : Dit moeten we oplossen. Ook de verdere aanpak van de Dorpsstraat zal dit zeker teweeg brengen.

Open VLDAls Open Vld vinden we dat de ganse Dorpsstraat 30 km zone moet zijn. Mocht dat nog niet het geval zijn dan moet dat zo snel mogelijk aangepast worden.

Groen : We proberen zone-30 steeds te koppelen aan de look-and-feel van een straat die uitnodigt tot traag rijden. In de zone tussen fietsenmaker en apotheek kan dit met weinig middelen gerealiseerd worden (vb. aanbrengen parkeervakken). We zijn absoluut voorstander van een uitbreiding van de zone-30, wel steeds gekoppeld aan ingrepen in het straatbeeld.

Spa-plus : Als sp.a-plus hebben we dit punt geagendeerd op de gemeenteraad van 25 september 2018 (zie website gemeente extra agenda). Er zijn geen argumenten op zich om hier geen zone 30 van te maken. Dus wij pleiten er alvast voor om na een proefperiode en na een positieve evaluatie van die proefperiode over te gaan tot het maken van een zone 30 in heel de Dorpsstraat.

NVA : We zijn gestart met een beperkte zone 30 omdat we wensen dat een zone 30 gerespecteerd wordt. Dat is helaas niet het geval. De zone uitbreiden kan zeker. Maar zullen enkele extra verkeersborden plots een zone 30 afdwingen? Daarvoor zullen ingrijpendere maatregelen nodig zijn.

10) Ter hoogte van de kerk van Haasrode dient er veel schoolgaand verkeer (te voet, met de fiets,…) de straat over te steken. Hier is echter geen zebrapad en het voetpad aan de kant van de kerk is in zeer slechte staat (zelfs met de nodige glasscherven erop). Voorzien jullie in jullie toekomstvisie voor Haasrode hiervoor een praktische aanpak?

Cd&v : De dorpskern van Haasrode staat zeker op ons programma, maar we wachten beter het einde van de huidige werken af.

Open VLD : Open Vld pleit er voor om zo snel mogelijk, in volledig overleg met de inwoners, een masterplan op te stellen voor de dorpskern van Haasrode (en van Sint-Joris-Weert). Hierin moeten aspecten zoals eenrichtingsverkeer, snelheid en tonnage beperkingen en zebrapaden aan bod. Het is belangrijk de mobiliteit in zijn geheel te bekijken, en van daaruit tot de gepaste concrete oplossingen te komen. In afwachting moet natuurlijk het nodige onderhoud gebeuren en als een bijkomend  zebrapad de veiligheid kan verhogen dan moet dat uitgevoerd worden.

Groen : De voorbije jaren is er sterk geïnvesteerd in nieuwe fietspaden/voetpaden. Dat betekent niet dat we het onderhoud van bestaand voet & fietspaden mogen vergeten. Een vlot online meldingsysteem voor voet- en fietspaden is alvast een eerste stap. Zo kan iedereen steeds de status van zijn opmerking/vraag opvolgen. Als het lukt voor een pakje van bol.com, moet het ook lukken voor een vraag van een inwoner: wanneer wordt het pijnpunt dat ik signaleer aangepakt ? Onze aanpak is verder heel praktisch: eerder dan maandelijks te vergaderen over de knelpunten, stellen we voor dat de schepen van openbare werken samen met de technische dienst maandelijks op de fiets springt/een wandeling maakt. Zo ervaart iedereen aan den lijve dat voetgangers en fietsers het niet altijd makkelijk hebben in onze gemeente.

Spa-plus : Op het eerste zicht is een zebrapad inderdaad nodig. In een toekomstvisie over Haasrode moet verkeersveiligheid, zeker op belangrijke punten voor de zwakke weggebruikers, een belangrijk aandachtspunt zijn. Er moet volgens sp.a-plusook een meerjarenplan onderhoud – met bijhorend budget !- komen met als doel om bestaande fiets- en voetpaden en wegen goed te onderhouden. Uit de gemeentemonitor blijkt dat de burger van Oud-Heverlee niet echt tevreden is over de staat van de fiets- en voetpaden. Volgens deze officiële cijfers vindt 57 % van de inwoners van Oud-Heverlee dat de fietspaden niet in goede staat zijn, in de rest van Vlaanderen (exclusie de centrumsteden – is dat maar 32 %). Volgens de gemeentemonitor vindt 47 % van de inwoners van Oud-Heverlee dat de voetpaden niet in goede staat zijn, in de rest van Vlaanderen (exclusief de centrumsteden) – is dat maar 29 %. Er is dus een meerjarenplanning met meerjarenbudget rond onderhoud van fiets- en voetpaden en wegen nodig. Wij willen een meerjarenplan, met de nodige budgetten, om de wegen, fiets- en voetpaden goed te kunnen onderhouden.

NVA : Het centrum van Haasrode is inderdaad toe aan een opknapbeurt. We hebben al getracht om de veiligheid van de fietsers te vergroten door de straat eenrichting te maken en parkeervakken aan te leggen.

11) “De verkeerssituatie in de onze-lieve-vrouwstraat vraagt dringend aandacht. Door het overgrote deel van de passerende auto’s wordt de snelheidsbeperking “bebouwde kom” niet gerespecteerd. Mogen we als bewoners bij het nieuwe gemeentebestuur aandringen op maatregelen zoals herhaalde snelheidsbeperkingsaanduidingen op regelmatige afstand, cameracontrole, regelmatige politiecontroles…
Dringende oproep: doe er iets aan.

Cd&v : De politiezone heeft nu wel nieuwe en verplaatsbare camera’s aangekocht. Dit is een oplossing om de hardleerse automobilisten aan te pakken.

Open VLD : Overdreven snelheid moet streng aangepakt worden. Veel mensen in OLV-Straat en M. Noéstraat   klagen hierover. Als Open Vld pleiten we ervoor om langs de grotere assen, waaronder de OLV-Straat en de M. Noéstraat, informatie te verschaffen over de resultaten van flitscontroles. Controles moeten frequenter gebeuren tijdens de spitsuren,  ‘s nachts en ‘s morgensvroeg. Er moet ook overwogen worden om trajectcontrole in te voeren als dit technisch mogelijk is. De ervaring met verkeersheuvels is in andere straten niet onverdeeld positief. Ze moeten dus zeer oordeelkundig ingeplant worden en mogen niet te veel overlast bezorgen aan de omwonenden.

Groen : We proberen doorgaand verkeer op de hoofdassen te houden. Daar moet een sterk engagement tegenover staan naar de mensen die in deze straten wonen: snelheid aanpakken, geluidshinder beperken, … . Op de hoofdassen (parkstraat, waversebaan, Noestraat-OLV-straat, Leuvensebaan, …) zijn permanente vormen van controle nodig: camera’s/trajectcontrole. Dit is een bevoegdheid van de politie, maar onze vertegenwoordigers in de politieraad moeten hier een absolute prioriteit van maken.

Spa-plus : Er bestaat al langer geen eenduidig recept meer om hoge snelheden te doen dalen. Je moet inzetten zowel op handhaving, educatie als slimme verkeersremmende maatregelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan de eerste logischerwijze controle is. Alhoewel trajectcontrole technisch niet evident is op de Onze-Lieve-Vrouwstraat, is dit toch een mogelijkheid die we niet opzij mogen schuiven. Waar een politieke wil is, is er een veilige weg mogelijk.

NVA :We pleiten voor meer politiecontroles en we willen ook snelheidsremmende maatregelen implementeren. We willen dat ook doordacht doen. Elke ingreep heeft dus tijd nodig.

12) Wat gaan jullie verwezenlijken om de verkeers drukke in de Noëstraat te Vaalbeek te beperken. Is er een mogelijkheid om een ecoduct te voorzien tussen meerdaalwoud en Heverlee bos.

Cd&v : De politiezone heeft nu wel nieuwe en verplaatsbare camera’s aangekocht. Dit is een oplossing om de hardleerse automobilisten aan te pakken. Een nieuwe ecoduct mag er van ons zeker komen, maar dit is niet onze bevoegdheid.

Open VLD : De M. Noéstraat is inderdaad een drukke verbindingsstraat. Daarom is Open Vld zeer weigerachtig om de Weerste Dreef af te sluiten (zoals alle andere partijen willen)  omdat dit gaat leiden tot nog meer verkeer op de M. Noéstraat (en ook langs de Leuvensebaan). Als Open Vld pleiten we er tevens voor om langs de grotere assen informatie te verschaffen over het aantal flitscontroles en de resultaten. Open Vld vindt ook dat er meer  controles moeten  gebeuren tijdens de spitsuren,  ‘s nachts en ‘s morgensvroeg. Trajectcontrole is ook een optie die moet overwogen worden. Wat betreft de verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos denken we als Open-VLD dat dit moet overwogen worden bij de herinrichting van het Zoet Water. Een andere optie lijkt ons weinig realistisch.

Groen : Snelheidsremmende maatregelen zijn de beste manier om sluikverkeer te ontmoedigen, en het (vaak valse) gevoel van tijdswinst aan te pakken. We lieten in een ambitieuze bui onderzoeken wat een overkapping van de Noe-straat tussen heverlee-bos en Meerdaalwoud zou kosten ter hoogte van Zoet Water. We kwamen helaas uit op een budget van vermoedelijk 10-miljoen euro. Dat is een investering die de gemeente onmogelijk kan dragen. Bij de heraanleg van het laatste stuk willen we wel graag een ontwerp van een weg die als het ware mee opgaat in het bos, en zich maximaal integreert. Ook hier kunnen we door het verkeer te vertragen dit traject veel minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer.

Spa-plus : Er bestaat al langer geen eenduidig recept meer om hoge snelheden te doen dalen. Je moet inzetten zowel op handhaving, educatie als slimme verkeersremmende maatregelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan de eerste logischerwijze controle is. Alhoewel trajectcontrole technisch niet evident is op de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Maurits-Noëstraat, is dit toch een mogelijkheid die we niet opzij mogen schuiven. Wat betreft het ecoduct: die mogelijkheid is er altijd, de vraag is of een ecoduct over de Maurits-Noëstraat/O.L. Vrouwstraat echt zinvol is. Dat moet op zijn minst eerst onderzocht worden. Wij gaan er wel vanuit dat het aan de Vlaamse Overheid is om dit eventueel ecoduct te bouwen en te financieren. Het bouwen van een ecoduct is op zich geen gemeentelijke bevoegdheid.

NVA : De verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverlee bos bevindt zich nu ter hoogte van het Zoet Water. De aansluiting ertussen wordt best opgenomen in een totaal plan van de Zoet Water site. We hebben nu eerst onze energie gestoken in het verwerven van de vijvers (5 vijvers waarvan we 3 hebben doorverkocht aan ANB zodat alles in overheidshanden is) en de overdracht van het recreatiepark en de Roosenberg van de VZW naar de gemeente. Nu alles in beheer van de gemeente is, kunnen we starten met een plan en een visie voor de hele site dat kan passen in de oprichting van een Nationaal Park.

13) Is het realistisch : aflsuiten Noestraat aan zoetwater en verleggen door de parking van ohl / korbeekdamstraat en het voetvalveld. Gekapte bomen vervangen door bomen langs zoet water en parking speeltuin

Cd&v : Dit is niet realistisch. Een nieuwe weg door het bos leggen is niet wenselijk en zal ook niet toegelaten worden.

Open VLD : Voor Open Vld is dit een optie die toch ernstig moet bekeken worden bij het opstellen van een masterplan voor de Zoete Waters. Uw suggestie ivm het vervangen van gekapte bomen  op een andere locatie op de Zoete Waters nemen we zeker mee.

GroenGroen is geen voorstander van dit scenario. We willen een speeltuin die zich maximaal integreert in het bos. Een nieuwe weg zal de speeltuin afsnijden van het bos. Je zal steeds een lokale weg moeten behouden, om de horeca rond het Zoet Water te bereiken. Netto heb je dus meer verharding, meer weg en minder bos.

Spa-plus :Het afsluiten van een stuk van de Maurits Noëstraat ter hoogte van de Zoete Waters is wat sp.a plus betreft bespreekbaar, maar dit moet eerst grondig onderzocht worden, en er moet een volwaardig alternatief zijn om het verkeer te laten circuleren. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een klein stuk éénrichtingsverkeer ter hoogte van de Zoete Waters. Zoals je wellicht al hebt kunnen lezen in het verleden, hebben wij de nood voor een totale visie (een masterplan) voor het Zoet Water al verschillende keren aangekaart. De pijlers van dat masterplan moeten de bevordering van toerisme en recreatie, én milieu- en natuureducatie zijn. Wij willen hier bij vooral de volgende aanpak:

1. een behoeftebevraging bij de burgers en verenigingen van OH. Wij willen naar de bevolking toestappen en vertrekken van een wit blad, niet van een bestaand plan waarbij er een drempel is om te participeren
2. op basis daarvan een eerste worp van mogelijke invullingen gaan bespreken met mogelijke samenwerkende partners en financierders – zien zij de invulling anders, hebben zij andere ideeën ?
3. de gevolgen van de mogelijke invullingen op het vlak van huidige activiteiten (pizzeria, voormalig bosmuseum, ….) mobiliteit, parkeren en ook milieu, in kaart brengen en oplossingen onder meer rond slimme verkeerscirculatie uitdokteren. De aspecten van verkeerscirculatie en parkeren moet immers volwaardig worden meegenomen.

Voor sp.a – plus zijn de volgende punten de aandachtspunten voor dat masterplan:

– gericht op de burgers van Oud-Heverlee, hiertoe is een objectief behoeftenonderzoek nodig: wat willen de verenigingen en/of burgers van Oud-Heverlee;
– de inrichting van de site moet ook oog hebben voor het creëren van mogelijkheden zodat de burgers van Oud-Heverlee mekaar kunnen ontmoeten en voor de beleefbaarheid van de site voor personen met mobiliteitsproblemen;
– een slimme verkeerscirculatie met een doordacht parkeerbeleid. Gedurfde mogelijkheden moeten ook onderzocht worden, zoals een stukje éénrichtingsverkeer op de Maurits Noëstraat (strook tussen Waversebaan en zaal Roosenberg.
– het verbeteren van het openbaar vervoer richting Zoete Waters, vooral in het weekend. Het voorzien van pendelbusjes vanuit elk dorpscentrum en vanuit station Oud-Heverlee is een mogelijkheid;
– een optimalisatie van de toeristisch-recreatieve faciliteiten zonder een schaalvergroting. We ondersteunen hierbij de hervestiging van de kantoren van het Regionaal Landschap Dijleland naar de site van het Zoet Water, om daar op in te kunnen spelen.

sp.a OH heeft al langer voorgesteld om een werkgroep (ook met externe deskundigen) op te richten voor de opmaak van een masterplan voor het Zoet Water. Wij staan dus open voor elke goede en doordachte invulling.

NVA : De ontkoppeling van doorgaand verkeer en recreatief verkeer is zeker realistisch. Alleen zo zullen we de site autoluw kunnen maken.

14) Een tweetal jaren geleden werden er smalle maar hoge verkeersheuvels bijgeplaatst in een aantal straten, waaronder de Bergenstraat in Blanden. Bewoners worden er zowel overdag als ‘s nachts opgeschrikt door denderend verkeer dat er niet voor afremt. Vooral aanhangwagens op weg naar het containerpark vormen veel lawaaihinder en het zwaardere verkeer remt al zeker niet af omdat ze breed genoeg (denken te) zijn om er geen last van te hebben. In de huizen ontstaan barsten door de trillingen en komt het zelfs zo ver dat kaders er af en toe van de muur vallen. Indien u verkozen wordt, welke aanpak zou u dan kiezen om hiervoor een oplossing te voorzien?

Cd&v : We moeten durven bekennen dat asverschuivingen een betere oplossing zijn om op korte termijn lokaal de snelheid aan te pakken.

Open VLD : We vermoeden dat er nu minder verkeer via dit deel van de Bergenstraat passeert nu het Zottekot er niet meer is. Wij zouden een overleg organiseren met alle bewoners om eens na te gaan of alle verkeersheuvels nog wel hun nut hebben,  eventueel met een verkeersexpert. Verkeersheuvels die geen nut meer hebben mogen wat ons betreft afgebroken worden.

GroenWe deden een bevraging in alle straten waar we deze verkeerskussen hebben geplaatst. In de Bergenstraat was de feedback overwegend positief. De drempels hebben er vooral voor gezorgd dat er minder verkeer is, mensen mijden deze wegen vaker. We zien in metingen ook duidelijk dat de snelheid daalt, ook bij zwaarder verkeer. Lokale problemen als trillingen moeten natuurlijk zeker onderzocht worden. Op doorgangswegen zijn deze verkeerskussens minder geschikt als maatregel, en kiezen we voor chicanes/asverschuivingen

Spa-plus :Dit is situatie die zich niet enkel op de Bergenstraat voordoet. Op andere plaatsen zoals in de Ophemstraat zijn de verkeerskussens verwijderd en vervangen door wegversmallingen. Dit betekent dat er ruimte was en ook moet blijven om eventueel minder goed of slecht functionerende verkeersremmende maatregelen te evalueren en te kijken of er een volwaardig alternatief. Want te hoge snelheden zijn niet veilig, en wordt terecht ervaren als een groot probleem.

NVA : Enkele maanden na de plaatsing is er een enquête geweest en die was overwegend positief. Maar wij zijn zeker bereid om de inwoners van deze straten bijeen te roepen en de situatie opnieuw te evalueren. We hebben ondertussen als bestuur beslist om geen drempels meer te plaatsen.

15) Alle partijen nemen in hun programma het behoud van het landelijk karakter en de strijd tegen de verstedelijking op. Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van de binnengebieden in de woonkernen evolueren. Dit met de toekomstige betonstop in gedachte. Zullen zij zich houden aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan? Hoe willen zij bewoners en eigenaars betrekken in het uitwerken van een visie hierover?

Cd&v : Inspraak in zeer belangrijk om een draagvlak te creëren. Actieve rol van de Gecoro. Geen woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden. Zorgen voor verdichting in onze dorpscentra, geconcentreerd rond goede bereikbaarheid van openbaar vervoer en autodelen.. Innovatieve bouwvormen aanmoedigen. Wettelijk kader voorzien voor nieuwe woonvormen en opdelen van huizen.

Open VLD : Open Vld is vragende partij voor een algemeen kader voor elke deelgemeente waarin duidelijk bepaald wat waar en onder welke voorwaarden kan gebouwd worden. Inspraak van de inwoners in de opmaak van dit algemeen kader is belangrijk. De betonstop is eigenlijk een misleidend woord omdat er daaromtrent nog geen enkele formele beslissing gevallen is. Via dat algemeen kader willen we een moderne toekomstvisie opmaken over hoe we omgaan met bouwen en wonen in Oud-Heverlee. Hoe kunnen we onze gemeente groen en landelijk houden zonder dat de prijzen van woningen in Oud-Heverlee onbetaalbaar worden. Kunnen we wonen nabij de kernen bevorderen? Hoe kunnen we proberen om met dezelfde ruimte meer te doen, bijvoorbeeld door flexibel wonen mogelijk te maken. Voor het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden moeten we kijken of het gebied al dan niet kernversterkend is? Is het goed ontsloten bijvoorbeeld door een ligging vlakbij het station? Ligt het in een overstromingsgebied? Het zijn allemaal vragen waar we moeten over nadenken.  Daarbij stelt Open Vld concrete maatregelen voor: afbakenen van dorpskernen waar slimme verdichting kan met voldoende aandacht voor groen en ontmoetingsplaatsen, kleinere bouwpercelen, grotere woningen onderverdelen in kleinere eenheden, heel beperkt toelaten van bouwen van appartementen (maximum 2 bouwlagen) en het stimuleren van alternatieve moderne woonvormen zoals kangoeroewonen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. We zitten in Oud-Heverlee met verkavelingsvergunningen die dateren van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, die heel beperkend zijn en bijvoorbeeld niet toelaten om bestaande woningen onder te verdelen of kangoeroewoningen te bouwen.

GroenGroen staat achter de globale visie om de kernen te verdichten, als we daarbij parallel de open ruimte vrijwaren. Vaak gebruiken projectontwikkelaars enkel het eerste deel van deze visie (verdichten), zonder tweede deel (vrijwaren van open ruimte). Verdichten hoeft niet te betekenen appartementen: opdelen van bestaande woningen, rijwoningen, … zijn vormen van verdichtingen die goed passen bij landelijk karakter van onze gemeente. De klimaatwijk in Waregem is bijvoorbeeld een geslaagd voorbeeld van slimme verdichting. We willen graag een globaal plan voor elke deelgemeente, want goed bepalen van ‘wat beschouwen we als kern’ is een eerste belangrijke stap. Hierbij is inspraak van inwoners en adviesraden evident belangrijk. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is op dit moment een belangrijk instrument, dat we minstens moeten behouden en waar mogelijk misschien ambitieuzer moeten maken. Verder bevat ons programma ook concrete ideeën om open ruimte te vrijwaren en te versterken (verkavelingsheffing, niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden).

Spa-plus :Wanneer je het landelijk karakter wilt bewaren en de open ruimte rondom de dorpskernen wilt behouden, blijft er niet veel meer over dan de binnengebieden aan te snijden. Als we binnengebieden aansnijden, moet dat wel op een verstandige manier gebeuren, door onder meer te beginnen met in een vroeg stadium van de beleidsvoorbereiding, alle potentiële knelpunten op het vlak van mobiliteit te bekijken. Bij het aansijden van zo’n binnengebied moet er ook afgestapt worden van de klassieke invulling waarbij men probeert om zoveel mogelijk vol te bouwen. Neen, er moet ook ruimte zijn voor architecturale innovatie, voor een parkje met een ontmoetingsfunctie, voor kleine kavels met bescheiden woningen, voor een aandeel sociale huurwoningen, enz. Bij elk groter infrastructuurproject moet het de standaard zijn dat er ovelegd wordt met de bewoners in de omgeving.

NVA : De betonstop is vandaag wel gelanceerd maar we hebben als gemeente nog steeds geen enkel middel voorhanden om hem af te dwingen. Er zal dus eerst van de hogere overheid een uitwerking van de betonstop moeten komen. Men wil (een deel van) de woonuitbreidingsgebieden schrappen. Pas als de uitrol van de betonstop er is zullen we kunnen bekijken hoe we de inwoners kunnen betrekken.

De huidige percelen in bouwzone mogen dus nog steeds ontwikkeld worden. De meest recente verkavelingen in Oud-Heverlee worden ingevuld door grondgebonden woningen op kleinere percelen.

16) Ik lees slechts in 1 partijprogramma Groen iets zeer vaag over de betonstop. Op welke manier houdt de partij hier al rekening mee of vindt dit nog niet aan de orde?

Cd&v : Inspraak in zeer belangrijk om een draagvlak te creëren. Actieve rol van de Gecoro. Geen woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden. Zorgen voor verdichting in onze dorpscentra, geconcentreerd rond goede bereikbaarheid van openbaar vervoer en autodelen.. Innovatieve bouwvormen aanmoedigen. Wettelijk kader voorzien voor nieuwe woonvormen en opdelen van huizen.

Open VLD : Open Vld is vragende partij voor een algemeen kader voor elke deelgemeente waarin duidelijk bepaald wat waar en onder welke voorwaarden kan gebouwd worden. Inspraak van de inwoners in de opmaak van dit algemeen kader is belangrijk. De betonstop is eigenlijk een misleidend woord omdat er daaromtrent nog geen enkele formele beslissing gevallen is. Via dat algemeen kader willen we een moderne toekomstvisie opmaken over hoe we omgaan met bouwen en wonen in Oud-Heverlee. Hoe kunnen we onze gemeente groen en landelijk houden zonder dat de prijzen van woningen in Oud-Heverlee onbetaalbaar worden. Kunnen we wonen nabij de kernen bevorderen? Hoe kunnen we proberen om met dezelfde ruimte meer te doen, bijvoorbeeld door flexibel wonen mogelijk te maken. Voor het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden moeten we kijken of het gebied al dan niet kernversterkend is? Is het goed ontsloten bijvoorbeeld door een ligging vlakbij het station? Ligt het in een overstromingsgebied? Het zijn allemaal vragen waar we moeten over nadenken.
Daarbij stelt Open Vld concrete maatregelen voor: afbakenen van dorpskernen waar slimme verdichting kan met voldoende aandacht voor groen en ontmoetingsplaatsen, kleinere bouwpercelen, grotere woningen onderverdelen in kleinere eenheden, heel beperkt toelaten van bouwen van appartementen (maximum 2 bouwlagen) en het stimuleren van alternatieve moderne woonvormen zoals kangoeroewonen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. We zitten in Oud-Heverlee met verkavelingsvergunningen die dateren van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, die heel beperkend zijn en bijvoorbeeld niet toelaten om bestaande woningen onder te verdelen of kangoeroewoningen te bouwen.

GroenGroen staat achter de globale visie van de betonstop: kernen verdichten, om open ruimte te vrijwaren en te versterken. Verdichten hoeft niet te betekenen appartementen: opdelen van bestaande woningen, rijwoningen, … zijn vormen van verdichtingen die goed passen bij landelijk karakter van onze gemeente. De klimaatwijk in Waregem is bijvoorbeeld een geslaagd voorbeeld van slimme verdichting. Verder bevat ons programma ook concrete ideeën om open ruimte te vrijwaren en te versterken (verkavelingsheffing, niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden). Als gemeente zullen we deels afhankelijk zijn van Vlaanderen, om instrumenten te ontwikkelen om de betonstop concreet te maken vb. hoe compenseer je eigenaars van een ver afgelegen bouwgrond die je omvormt tot natuurgebied.

Spa-plus :Het partijpogramma dat het meeste aandacht schenkt aan de problematiek van verharding is volgens mijn bescheiden mening sp.a plus. Ik citeer: We stellen een visie rond integraal waterbeleid op en voeren die uit.
Deze visie bevat :
• de voorbeeldfunctie van de gemeente zelf door het openbaar domein “klimaat robuust” in te richten (bvb. via het hergebruik van regenwater, door de infiltratiemogelijkheden voor regenwater te behouden en te verhogen, door het plaatsen van groendaken), … ;
• een concrete aanpak om een halt toe roepen aan de verdere uitbreiding van de verharding en deze ook terug te dringen: de uitbreiding van het aantal woningen en de heraanleg van infrastructuur moeten samengaan met het behoud van infiltratiemogelijkheden voor regenwater. Dit kan alleen maar door naast het consequent uitvoeren en volgen van de watertoets (een studie die aangeeft waar we risico lopen op waterschade en hoe we die kunnen voorkomen) ook onthardingsprojecten te realiseren of te stimuleren bij bestaande gebouwen om infiltratiemogelijkheden te herstellen. Daarvoor wordt een gemeentelijke ambtenaar aangesteld die als expliciete taakstelling krijgt om de verharde oppervlakte in Oud-Heverlee te doen dalen tijdens de nieuwe bestuursperiode; Op een andere plaats in het programma onder natuur is er een klimaatreflex opgenomen waarbij natuurgebaseerde oplossingen in beeld komen.

Ik citeer :
• zorg voor een ‘klimaatreflex’ bij de aanvang van elk ruimtelijk project (in de kern én daarbuiten): er wordt bij elk project nagegaan hoe natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer. Dit over alle gemeentelijke diensten heen;Mij lijkt dit alles toch niet vaag te zijn.

NVA : Oud-Heverlee landelijk houden en de verstedelijking inperken is van onze belangrijkste programmapunten. Door een duurzame ruimtelijke ordening willen we het landelijke en groene karakter van onze gemeente zoveel mogelijk behouden. We willen het huidige restrictieve appartementsbeleid behouden, maar om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar huisvesting in de gemeente, kunnen, waar het past voor de goede ruimtelijke ordening, wel grondgebonden woningen gebouwd worden op kleinere percelen of kunnen grote woningen opgesplitst worden. Bij grote verkavelingsaanvragen, vragen we ook de aanleg van een groene zone, park, speeltuintje…. ,en genoeg parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook het opsplitsen van grote woningen moet kunnen.

17) Vraag voor NVA : Wat bedoelt u eigenlijk met het bewaren van het ‘landelijk’ karakter van de gemeente (specifiek voor N-VA). Hoe staat u concreet! tegenover de visie van de Vlaamse Bouwmeester ivm inbreiding en verdichting en de Vlaamse visie over de betonstop en de noodzakelijke ‘ontharding’? Wil u hier pro-actief aan meewerken of neemt u een eerder afwachtende houding aan?

NVA : Door een duurzame ruimtelijke ordening willen we het landelijke en groene karakter van onze gemeente zoveel mogelijk behouden. We willen het huidige restrictieve appartementsbeleid behouden, maar om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar huisvesting in de gemeente, kunnen, waar het past voor de goede ruimtelijke ordening, wel grondgebonden woningen gebouwd worden op kleinere percelen of kunnen grote woningen opgesplitst worden. Bij grote verkavelingsaanvragen, vragen we ook de aanleg van een groene zone, park, speeltuintje…. ,en genoeg parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook het opsplitsen van grote woningen moet kunnen.

Groen : Groen staat sterk achter de globale visie van de betonstop: kernen verdichten, om open ruimte te vrijwaren en te versterken. Verdichten hoeft niet te betekenen appartementen: opdelen van bestaande woningen, rijwoningen, … zijn vormen van verdichtingen die goed passen bij landelijk karakter van onze gemeente. De klimaatwijk in Waregem is bijvoorbeeld een geslaagd voorbeeld van slimme verdichting. Verder bevat ons programma ook concrete ideeën om open ruimte te vrijwaren en te versterken (verkavelingsheffing, niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden). Als gemeente zullen we deels afhankelijk zijn van Vlaanderen, om instrumenten te ontwikkelen om de betonstop concreet te maken vb. hoe compenseer je eigenaars van een ver afgelegen bouwgrond die je omvormt tot natuurgebied. Groen wil hier zeker geen afwachtende houding in aannemen !

18) Wie stopt de bouw van appartementen in ons dorp. Alle partijen beloven een landelijk karakter en toch laat men toe om appartementen te bouwen en mooie hoeves af te breken.

Cd&v : Inspraak in zeer belangrijk om een draagvlak te creëren. Actieve rol van de Gecoro. Geen woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden. Zorgen voor verdichting in onze dorpscentra, geconcentreerd rond goede bereikbaarheid van openbaar vervoer en autodelen.. Innovatieve bouwvormen aanmoedigen. Wettelijk kader voorzien voor nieuwe woonvormen en opdelen van huizen.

Open VLD : Open Vld is vragende partij voor een algemeen kader voor elke deelgemeente waarin duidelijk bepaald wat waar en onder welke voorwaarden kan gebouwd worden. Inspraak van de inwoners in de opmaak van dit algemeen kader is belangrijk.    De betonstop is eigenlijk een misleidend woord omdat er daaromtrent nog geen enkele formele beslissing gevallen is.  Via dat algemeen kader willen we een moderne toekomstvisie opmaken over hoe we omgaan met bouwen en wonen in Oud-Heverlee. Hoe kunnen we onze gemeente groen en landelijk houden zonder dat de prijzen van woningen in Oud-Heverlee onbetaalbaar worden. Kunnen we wonen nabij de kernen bevorderen? Hoe kunnen we  proberen om met dezelfde ruimte meer te doen, bijvoorbeeld door flexibel wonen mogelijk te maken. Voor het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden moeten we kijken of het gebied al dan niet kernversterkend is? Is het goed ontsloten bijvoorbeeld door een ligging vlakbij het station? Ligt het in een overstromingsgebied? Het zijn allemaal vragen waar we moeten over nadenken.
Daarbij stelt Open Vld concrete maatregelen voor: afbakenen van dorpskernen waar slimme verdichting kan met voldoende aandacht voor groen en ontmoetingsplaatsen,  kleinere bouwpercelen, grotere woningen onderverdelen in kleinere eenheden, heel beperkt toelaten van bouwen van appartementen  (maximum 2 bouwlagen)  en het stimuleren van alternatieve moderne woonvormen zoals kangoeroewonen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. We zitten in Oud-Heverlee met verkavelingsvergunningen die dateren van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw,  die heel beperkend zijn en bijvoorbeeld niet toelaten om bestaande woningen onder te verdelen of  kangoeroewoningen te bouwen.

Groen : Groen staat sterk achter de globale visie van de betonstop: kernen verdichten, om open ruimte te vrijwaren en te versterken. Verdichten hoeft niet te betekenen appartementen: opdelen van bestaande woningen, rijwoningen, … zijn vormen van verdichtingen die goed passen bij landelijk karakter van onze gemeente. De klimaatwijk in Waregem is bijvoorbeeld een geslaagd voorbeeld van slimme verdichting.

Spa-plus : Hoe je het draait of keert: een landelijk karakter kan wel samen gaan met de bouw van appartementen. Als je een landelijk karakter wilt behouden is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de open ruimte rond het dorp te behouden. De Vlaamse Bouwmeester is van mening dat om de open ruimte en wat openbare, groene ruimtes te bewaren in de dorpskernen, dat we véél meer dan nu het geval is in de hoogte zullen moeten gaan bouwen.Zuinig omgaan met de ruimte in feite. Maar in de hoogte bouwen moet je ook slim doen en op een arichtecturele innovatieve manier, waarbij er ook aandacht moet zijn aan diverse vormen van samen wonen – kangoeroe-wonen, co-housing edm. Wanneer je appartementen bouwt moet je beleidsvoorbereiding beginnen met alle potentiële knelpunten op het vlak van mobiliteit goed onder de loepe te nemen, want een appartementsblok mag ook niet leiden tot een extra onveilige verkeerssituaties. Wij zijn als sp.a plus niet tegen appartementen indien de locatie goed gekozen is, en er tijdig nagedacht is om elk extra knelpunt op voorhand op te lossen. Die locatie kan bvb. wel aan de rand van een dorp of dorpskern zijn. De appartementen aan de Fonteinstraat tellen ook 4 verdiepingen. Wij stoppen dus wel appartementen op de verkeerde plaats.

NVA : We hebben ons de laatste 6 jaar al ingezet om de bouw van appartementen zoveel mogelijk te beperken, en we willen dit restrictief beleid zeker verderzetten. Wanneer er echter in een bepaalde straat/buurt al appartementen aanwezig zijn, is het heel moeilijk om nieuwe aanvragen af te keuren. We willen wel waarborgen dat de groene ruimte behouden blijft door de slimme inplanting van nieuwe gebouwen.

19) Gaat het volgende gemeentebestuur eindelijk werk maken van een definitieve oplossing voor de zonevreemde gebouwen en bedrijven in de gemeente?

Open VLD : Als Open Vld zijn we hier ook voorstander van. Dit kan gebeuren via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).  

GroenHet gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft reeds een eerste aanzet met het afwegingskader voor zonevreemde infrastructuur. De opmaak van een RUP zou een belangrijke volgende stap moeten zijn. Wij zijn zeker voorstander van een duidelijk toekomstperspectief voor zone-vreemde infrastructuur.

Spa-plus : Er is op dit moment een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die de mogelijkheden biedt om zonevreemde gebouwen en bedrijven meer rechtszekerheid te bieden. Wel is het zo dat door de nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening, er meer mogelijkheiden zijn voor zonevreemde gebouwen. Als sp.a plus zijn we wel voorstander van een objectief en rechtvaardig kader dat de oplossingen voor zonevreemde gebouwen faciliteert. Ook zijn we vragende partij voor een uniforme toepassing van dat kader.

NVA : Dat zal niet evident zijn omdat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde woningen vrij kostelijk zal zijn (ettelijke honderdduizenden euro’s).


20) Vraag voor Groen : Ik lees in het partijprogramma dat braakliggende gronden van de gemeente of het OCMW worden ingezet voor projecten rond bio-landbouw of volkstuintjes. Op de volgende pagina lees ik dat Groen wil dat de gemeente de gronden in haar bezit gebruikt voor sociale huurwoningen. Dit lijkt me compleet onrealiseerbaar. Waarop zal Groen inzetten: volkstuintjes of sociale huurwoningen?

Open VLD : Als Open Vld denken we dat beide niet onverenigbaar zijn.  Sociale woningen kunnen enkel gebouwd worden op “bouwgrond”.Voor bio-tuintjes heb je over het algemeen niet zo veel oppervlakte nodig en kan de bestemming ook landbouwgrond zijn.

Groen : Niet alle gronden van de gemeente/OCMW zijn bouwgrond. De gemeente/OCMW zijn ook eigenaar van landbouwgronden (vb. Herpendaalstraat, Waversebaan). Het is op deze gronden dat we graag volkstuintjes of bio-landbouwprojecten zien ontstaan. De bouwgronden willen we maximaal inzetten voor sociale huurwoningen.

NVA :

21) Vraag voor NVA : Uw partij zet in op kleiner en betaalbaar wonen zodat onze kinderen hier een woning zouden vinden. Wat is volgens u betaalbaar als ik de prijzen van nieuwbouwwoningen in ons dorp bekijk, ook van woningen op een kleiner perceel? Zijn deze woningen dan niet alleen weggelegd voor ” de happy few” uit onze gemeente? Met andere woorden , de gewone burgers onder ons worden hier niet mee gesteund? Onze kinderen kunnen hier nooit een woning kopen.

Open VLD : Zie vraag 18

NVA : Als gemeente hebben we geen invloed op de prijzen van huizen. Dit is een kwestie van vraag en aanbod. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar huisvesting in de gemeente, kunnen, waar het past voor de goede ruimtelijke ordening, wel grondgebonden woningen gebouwd worden op kleinere percelen of kunnen grote woningen opgesplitst worden, zodat de prijs betaalbaar blijft voor onze jongeren.

Sociale huisvesting zou dit ook ten dele kunnen verhelpen waarbij de sociale woningen dan vooral moeten toekomen aan onze inwoners. Het unieke concept van landelijke sociale woningen zoals we die binnenkort bouwen (vb. in de Ophemstraat-Dassenstraat-Herpendaalstraat) dient ook zeker behouden te worden. Geen grote sociale woonwijken, maar sociale woningen die perfect passen in hun omgeving. Daarnaast streven we naar een uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen door samenwerking met de privésector. Bij grote verkavelingen leggen we de promotor op om een aantal gronden te verkopen aan sociale huisvestingsmaatschappijen.

22) Vraag voor Open VLD :  U zei dat het belangrijker is voor de jeugd om een woning te kunnen betalen in oh dan voor sociale woningen te plaatsen. Is betaalbaar wonen alleen maar belangrijk voor mensen getogen in OH of voor iedereen zoals minder bedeelde en inwijkelingen. Zijn sociale winingen niet de prioriteit aangezien jongeren hier ook van gebruik kunnen maken.

Open VLD : 
Betaalbaar wonen is belangrijk voor iedereen. Open Vld wil ook inzetten op sociale woningen maar er is een heel grote groep mensen (waaronder jongeren) die daar niet voor in aanmerking komt omdat ze boven de minimum inkomensgrens zitten. Ook voor deze groep van mensen moet er iets gedaan worden en Open Vld heeft daarvoor concrete voorstellen klaar (zie vraag 18).

23)Oud-Heverlee vangt een minimum aan vluchtelingen op en biedt ze een woonst aan. Echter na enkele maanden moeten ze zelfstandig zoeken naar een andere woonst. Gezien de hoge woningprijzen kunnen ze hier vaak niet blijven en komen ze in de anonimiteit van de grootsteden terecht. Het kleine netwerk dat ze opgebouwd hebben valt hierdoor weg, zowel voor de ouders als de kinderen. Wat willen jullie ondernemen om deze gezinnen binnen de geborgenheid van een klein dorp te laten blijven om zo integratie te bevorderen?

Cd&v: Betaalbaar wonen is voor iedereen een moeilijk oplosbaar vraagstuk. Met verschillende maatregelen moeten wij wonen haalbaar houden voor een zo’n groot mogelijke doelgroep. Verdichting in het centrum met oog voor alle vormen van samenleven. Verder werken aan de realisatie van soiale woningen die wij graag verspreid zien in onze gemeente ipv een sociale woonwijk.

Open VLD : Het aanbod van sociale huurwoningen moet voor Open Vld uitgebreid worden. In die gevallen waar zelfs sociaal huren een probleem is, moet het OCMW zijn taak oppakken.

GroenDe gemeente werkt hiervoor samen met sociaal verhuurkantoor. De voorbije legislatuur steeg het aantal woningen dat via sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt van 2 naar 9 woningen. We willen hier nog veel actiever werk van maken, en een hogere tussenkomst voorzien om eigenaars over de streep te trekken om langs deze weg te verhuren. Vluchtelingen en andere kansengroepen krijgen zo meer kansen om in de gemeente te blijven wonen. Verder hebben we via de leegstandsheffingen geprobeerd om zoveel mogelijk woningen op de huurmarkt te krijgen, wat ook een gunstig effect heeft. Tot slot is een groter aanbod sociale huurwoningen natuurlijk ook een belangrijk deel van de oplossing, om ook voor financieel kwetsbaardere groepen een woonaanbod te hebben in de gemeente.

Spa-plus : In het programma van sp.a plus is een hoofdstuk opgenomen rond humane opvang van vluchtelingen. Ik citeer: “Sp.a-plus wil in samenwerking met het OCMW initiatieven blijven ontwikkelen voor een humane opvang in de gemeente van vluchtelingen en van inwoners van de gemeente in een crisissituatie. We blijven de toegenomen diversiteit erkennen, en passen een menswaardig lokaal migratie- en diversiteitsbeleid toe. Het Lokaal Opvanginitiatief met steun van het OCMW en plaatselijke vrijwilligers moet hierbij de hefboom blijven. We blijven mee zoeken naar geschikte woningen voor kandidaat-asielzoekers en erkende vluchtelingen, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen en sociale woningen. We stimuleren en promoten het vrijwilligerswerk voor opvang van asielzoekers, de integratie van vluchtelingen via sportverenigingen, muziekschool, en het aanbieden van tijdelijke jobs binnen gemeentelijke diensten.” Wij vinden het als sp.a-plus bemoedigend om te zien dat de burgers van Oud-Heverlee van alles willen doen om Ali en Aziz in Oud-Heverlee te houden. We blijven een gastvrije gemeente in dergelijke momenten. Wij vinden dat alles juridisch in het werk moet gesteld worden om Ali en Aziz in Oud-Heverlee te houden. Er zijn daar verschillende mogelijkheden voor.

NVA : Voor de begeleiding van de vluchtelingen is een maatschappelijk assistente, binnen het OCMW, voltijds aangesteld voor die opdracht. Voor de huisvesting is er een goede samenwerking met het SVK (sociaal verhuurkantoor) die gesteund wordt door de gemeente om betaalbaar wonen aan te bieden.

24) Hoe zien jullie het openbaar vervoer in de gemeente evolueren?

Cd&v : Met de nieuwe regionale vervoersnetwerken hopen wij echt inspraak te krijgen in de organisatie van ons openbaar vervoer. Buslijnen moeten zo snel mogelijk naar Leuven gaan. Drie grote lijnen: Waverse- Leuvensebaan, Naamsesteenweg en Haasrode Parkstraat. Voor de oost-west verbinding moet een aparte lijn komen die zorgt dat iedereen op de grote banan komt, iedereen het zoet-water en het gemeentehuis kan bereiken. Ook de uitbouw van busverbindingen in de vooravond van het weekend is belangrijk omdat wij blijven geloven in de nachtbussen.

Open VLD : Open Vld is van mening dat we veel meer moeten inzetten op openbaar vervoer. De Lijn houdt te weinig rekening met de echte noden van onze gemeente. Er is bijvoorbeeld geen rechtstreekse busverbinding tussen Oud-Heverlee dorp of Sint-Joris-Weert (waar  er nota bene telkens een treinstation is) met Vaalbeek, waar het gemeentehuis gelegen is. ‘s Avonds of tijdens het weekend zijn er bijna geen bussen vooral niet vanuit Blanden of Haasrode. Vanaf volgend jaar zouden de gemeentes meer inspraak krijgen in het aanbod van de Lijn via de vervoerregio’s die opgezet zullen worden. Het zal daarbij belangrijk zijn dat de gemeente goed onderbouwd dossier voorbereid om: 1/ lijn 5 door te trekken van Vaalbeek naar Oud-Heverlee (Zoet Water en het station), 2/ een rechtstreeks busverbinding te bekomen vanuit Blanden/Haasrode naar Leuven en 3/ meer bussen in te zetten  ‘s avonds en tijdens het weekend.

GroenVooral op de as Haasrode-Blanden moeten we het busaanbod verbeteren. De reistijd is momenteel te lang, de frequentie onvoldoende om echt met de auto te concurreren. De gesprekken met de Lijn hierover zijn ver gevorderd. Een verbinding van Weert naar Haasrode is een andere belangrijke missing link. Auto-deelprojecten kunnen hier voor een aantal inwoners een oplossing zijn, als alternatief voor openbaar vervoer. In tijden van besparing op openbaar vervoer (300 miljoen besparing door Minister Weyts) is het erg moeilijk om een uitbreiding van het aanbod te realiseren. Mindermobielencentrale en andere gelijkaardige initiatieven verdienen dan ook alle steun. Deze projecten kennen een sterke groei, en bieden voor veel ouderen zonder wagen een beter alternatief.

Spa-plus : Als sp.a plus rekenen we erop dat het openbaar vervoer beter wordt uitgebouwd. Dit betekent wel dat we een financiële injectie moeten geven om dat te kunnen realiseren en dat we hard moeten gaan onderhandelen met de LIJN.

NVA : We willen een vervoersnetwerk uitwerken samen met de inwoners en de gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente. Met deze input willen we bij De Lijn aandringen op betere busverbindingen in onze gemeente, via de nog op te richten regioraad van de nieuwe vervoersregio Leuven.

25) Tussen 19 en 23u rijden er momenteel geen bussen tussen vaalbeek, blanden, Haasrode en Leuven. Als je iets wil gaan eten of drinken in Leuven, of bv s avonds gaan zwemmen in de week, ben je verplicht om de fiets of de wagen te nemen. In het weekend zijn er nachtbussen tussen 23 en 2, maar om in Leuven te geraken moet je ofwel heel vroeg gaan ofwel met andere middelen. Is er iemand die hier iets aan wil doen?

Cd&v : Met de nieuwe regionale vervoersnetwerken hopen wij echt inspraak te krijgen in de organisatie van ons openbaar vervoer. Buslijnen moeten zo snel mogelijk naar Leuven gaan. Drie grote lijnen: Waverse- Leuvensebaan, Naamsesteenweg en Haasrode Parkstraat. Voor de oost-west verbinding moet een aparte lijn komen die zorgt dat iedereen op de grote banen komt, iedereen het zoet-water en het gemeentehuis kan bereiken. Ook de uitbouw van busverbindingen in de vooravond van het weekend is belangrijk omdat wij blijven geloven in de nachtbussen.

Open VLD : Zie vraag 24

GroenHeel graag ! Als schepen van mobiliteit had ik hierover meermaals overleg met de Lijn. In de geplande hertekening van het regionet Leuven is een beter aanbod voorzien op lijn 5 en 6: een kortere reistijd door een tracé langs de ring/naamsesteenweg, meer overstapmogelijkheden (vb. knooppunt in Heverlee) en betere frequentie.

Spa-plus : Het openbaar vervoer in Oud-Heverlee heeft nood aan een injectie. Dit kost wel geld, maar dit moeten we er voor over hebben. Ik citeer uit ons verkort programma: we zetten druk op De Lijn, TEC en NMBS om het openbaar vervoer beter uit te bouwen. We gaan voor verbindingen van de deelgemeenten met het gemeentehuis in Vaalbeek, voor betere auto- en fietsparkings in 2 stations, en voor een verhoging van het aanbod van bussen naar de scholen (bvb. SALCO Haasrode). We sluiten een overeenkomst met De Lijn rond een verbeterde derde-betalersegeling om de inwoners een goedkoper heen- en terug biljet aan te bieden bij evenementen, of om korting te geven bij de aankoop van een Lijnkaart (gemeentekaart) waarmee je binnen een bepaald gebied kunt reizen. sp.a-plus is de enige partij die de mogelijkheid aankaart voor een derde-betalersegeling i.f.v. evenementen. Om een betere verbinding met Leuven te krijgen, moet ook Leuven een duitje in het zakje doen. Daar gaan we hard voor onderhandelen.

NVA : We willen een vervoersnetwerk uitwerken samen met de inwoners en de gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente. Met deze input willen we bij De Lijn aandringen op betere busverbindingen in onze gemeente, zowel overdag als ’s avonds, via de nog op te richten regioraad van de nieuwe vervoersregio Leuven.

26) Wanneer komen er meerdere publiekje auto-delen plaatsen zoals CAMBIO en niet enkel prive auto deel projecten ?

Cd&v : Zo snel mogelijk graag.

Open VLD : Als er voldoende interesse is en het financieel haalbaar is. Hierbij kunnen we eventueel starten met proefprojecten om dit uit te testen.

GroenDe gemeente heeft hier al tweemaal een project rond ingediend, recent nog naar aanleiding van de oproep rond klimaatprojecten. Door deelprojecten met elektrische wagens winnen we twee keer: minder wagens in het straatbeeld, en meer mensen die kennis maken met elektrisch rijden.

Spa-plus : Dit is niet zo een eenvoudige vraag omdat je eerst moet nagaan of er een vraag is vanuit de verschillende deelgemeenten voor een CAMBIO auto. Indien er duidelijk een behoefte is, dan moet in de buurt van een plaats die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, een stelplaats of stelplaatsen in functie van de behoefte voorzien. Dit is een taak waar een gemeente voor moet gaan.

NVA : Publieke auto-deel plaatsen moeten in de eerste plaats opgestart worden door een private partner. In het verleden heeft Cambio dit reeds bekeken voor onze gemeente, maar vond toen geen groot genoeg draagvlak. N-VA wil verdere initiatieven rond auto-delen zeker ondersteunen en bekijken met private partners wat de opties hierrond zijn.

27) Vraag voor Groen : In jullie programma is er sprake van het realiseren van een fietstunnel onder de expresweg. Als er omwille van budgettaire redenen een keuze moet worden gemaakt tussen het realiseren van de fietstunnel of het voorzien van fietspaden op hoofdwegen daar waar er nog geen fietspaden zijn, welke keuze zal er gemaakt worden en waarom?

Open VLD : Als Open Vld zijn we van mening dat de keuze duidelijk is: fietspaden op de hoofdwegen en daar waar er nog geen zijn. De verkeerssituatie bij de fietsoversteek aan de Expressweg is nu relatief veilig en er is een zone 50 voor wagens. Wij pleiten ook strek voor een fietspad vanuit Sint-Joris-Weert naar Leuven langs de spoorwegberm.

Groen : Dat is geen makkelijke vraag. Gelukkig hoeft dit dilemma zich sinds kort niet meer te stellen. Vlaanderen financieert nu 100 % van fietsbruggen/tunnels. Tot voor kort was dit maar 80 %. Dan hadden we inderdaad voor dit dilemma kunnen staan.

28) Vraag voor NVA :  Bent u voor of tegen een privéparticipatie in het project van de sporthal

NVA : We willen onderzoeken hoe en wanneer we de bouw van een sporthal kunnen financieren ofwel met eigen middelen (al dan niet met betoelaging van de Vlaamse overheid) ofwel in een constructie met een private partner. We staan zeker niet weigerachtig tegen privéparticipatie, zolang dit gebeurt onder voorwaarden opgelegd door de gemeente.

Open VLD : Als Open Vld zijn we daar uiteraard voor als dat financieel haalbaar is.

Groen : Groen vindt het belangrijk dat bij het ontwerpen van een sporthal de noden van onze eigen clubs en de integratie in het landschap vooraan staan. Daarom willen we dat het ontwerp vanuit de gemeente vertrekt. Voor de uitbating kunnen we wel de mogelijkheden van samenwerking met private partners verkennen. Het uitbaten van een cafetaria, fitness-ruimte iszeker geen kerntaak van de gemeente.

29) Vraag voor NVA : Waarom zou een sporthal beter gelegen zijn aan de waversebaan in de plaats van aan zoetwaterpark of omgekeerd ?

NVA : Langs de Waversebaan heb je nu reeds een sportcomplex met voetbal en tennis. Aan het Zoet Water hebben we de vijvers, het bos en de speeltuin. We willen de omgeving van het Zoet Water zo natuurlijk mogelijk houden. Dus een sporthal die zichtbaar is van aan de vijvers lijkt geen goed idee. Bovendien is er langs de Waversebaan voldoende parking voorhanden terwijl de capaciteit aan het Zoet Water soms reeds onvoldoende is.

Open VLD : Voor Open Vld is het beter dat die aan de Waverse Baan komt, vooral, om zo , niet nog meer verkeersdrukte te veroorzaken aan het Zoet Water.

Groen : Groen pleit voor zuinig ruimtegebruik, en bewaren van open ruimte; Daarom kiezen we voor een inplanting aan het Zoet Water: zo vermijden we dubbele parkings, dubbele cafetaria’s, stookplaatsen, … . Wij kiezen voor één nieuw sport- en jeugdcomplex, waarin jeugdhuis, sportinfrastructuur en cafeteria van Zoet Waterpark geïntegreerd zijn.

Spa-plus : Op basis van een aantal objectieve criteria zoals verkeerscirculatie, toeristisch-recreatieve elementen, hebben de mogelijke toeristisch-recreatieve sponsors en partners, al zes jaar geleden aangegeven, dat het geen goed idee is om een eventuele nieuwe sporthal op een locatie te zetten die de toeristisch-recreatieve potenties van de Zoet-Water site aantast – beperkt. De boodschap was destijds: slacht niet de aantrekkingskracht van de site door een sporthal midden op de site te zetten.

30) Welke werken willen jullie aan de vijvers van de zoete-waters uit voeren en gaan die er natuur vriendelijk uit zien.

Cd&v : De 2 vijvers het dichtst bij de Waversebaan zijn eigendom van de gemeente. De andere vijvers zijn eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Werken in de toekomst moeten in samenspraak gebeuren en met respect voor de unieke omgeving.

Open VLD : In het masterplan voor het Zoet Water dat moet opgesteld worden zullen de vijvers natuurlijk een belangrijke rol spelen. Zij moeten volledig geïntegreerd worden in de ganse site die op haar beurt geïntegreerd moet zijn met  Meerdaalwoud en Heverleebos. Er moeten wandelpaden aangelegd worden en de vijvers aan de zuidkant van de M. Noëstraat moeten naadloos overgaan in de heringerichte kant aan de noordzijde van de M. Noëstraat.  De site moet een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners van Oud-Heverlee met wandelpaden, zitbanken, een barcecuezone, een pick-nickzone, een finse piste (een joggingspiste met een zachte ondergrond),  een petanqueveld, een nieuw speelpark voor de kinderen,…. Er moet een  nieuw Jeugdhuis komen  voor JOOW. De parking moet heraanlegd worden op duurzame wijze. Bij het opstellen van het masterplan is het belangrijk om ook de nodige budgetten te bepalen en een realistische planning op te maken.

GroenRond de herinrichting van de vijvers werd er een beheersplan opgemaakt, in nauwe samenwerking met agentschap Natuur en Bos. Het verhogen van de natuur-waarde en biodiversiteit staat zeker voorop: zachter hellende oevers, een ander visbestand, … zijn maar enkele voorbeelden van voorziene maatregelen.

Spa-plus : Als sp.a-plus hebben we al verschillende keren, ook op de gemeenteraad, duidelijk laten weten dat een beheerplan op basis van de regelgeving van Onroerend Erfgoed een te beperkte aanpak is. Ondanks deze meermaals herhaalde belangrijke aanbeveling, is de meerderheid doof gebleven en is ze halsstarrig blijven vasthouden aan de figuur van een beheerplan op basis van de regelgeving Onroerend Erfgoed. Als sp.a-plus zijn we voorstander van de opmaak van de figuur van een geïntegreerd beheersplan, een wettelijk voorziene planfiguur die op basis van de regelgeving Onroerend Erfgoed en de regelgeving natuurbehoud kan opgemaakt worden. Het voordeel van zo’n geïntegreerd beheersplan is dat er beroep kan gedaan worden op veel meer subsidiemogelijkheden vanuit de Vlaamse Overheid. De aanbeveling van sp.a-plus is helaas profetisch gebleken, want er zijn op dit moment eigenlijk geen budgetten meer beschikbaar voor beheer van gebieden waarvoor een beheerplan op basis van de regelgeving Onroerend Erfgoed is opgemaakt. De budgetten voor een natuurbeheerplan en dus ook voor voor een geïntegreerd beheersplan zijn evenwel wel gestegen de laatste jaren. Vermits het Zoet Water een gebied is dat aangeduid is in het kader van de Europese regelgeving – in casu de Habitatrichtlijn – was en is het de logica zelve om een geïntegreerd beheersplan op te maken. Het Agentschap voor Natuur en Bos, die eigenaar is geworden van 3 vijvers, is trouwens verplicht voor die vijvers een geïntegreerd beheersplan op te maken. Om subsidies te kunnen krijgen voor natuurvriendelijke werken, is de opstelling van een geïntegreerd beheersplan voor de reeks van vijvers eigenljik een bittere noodzaak. De werken die dan uitgevoerd worden zijn opgenomen in zo’n geïntegreerd beheersplan. Dit betekent voor alle duidelijkheid niet dat er geen recreatie meer zou kunnen plaats vinden op deze vijvers. Op de vijvers het dichtst bij de Waversebaan gelegen, moeten er werken gebeuren onder meer in functie van het vissen op de vijver tegen de Waversebaan door de lokale vissersvereniging(en).

NVA : Er is een beheerplan voor de vijvers opgesteld in samenwerking met bewoners, horeca, gebruikersverenigingen, agentschap Natuur en Bos,… en goedgekeurd door de minister. Hieraan is ook een subsidie verbonden. Met dit plan willen we de vijvers en de groene omgeving in ere herstellen met natuurlijk de klemtoon op “natuur”. Ook de heraanleg van de Maurits Noestraat moet zo gebeuren dat het aangenaam vertoeven is rond de vijvers.

31) Iedere partij geeft aan werk te willen maken van de site van het Zoet-Water. Regionaal Landschap Dijleland (RLD) heeft hiervoor al een eerste initiatief genomen door de boswachterswoning aan de kapel van Steenbergen in concessie te nemen met de bedoeling er een streekhuis (gericht op sensibilisering van burgers en recreanten op vlak van natuur, bos, erfgoed, recreatie en toerisme) van te maken. Op vraag van RLD aan de gemeente om dit initiatief mee financieel te ondersteunen (met name de restauratie en inrichting van het gebouw) kon de gemeente op het einde van deze legislatuur hier echter geen middelen mee voor vrijmaken. Zijn jullie bereid in de nieuwe legislatuur hier wel middelen voor vrij te maken en als gemeente mee te stappen in het project van RLD en op die manier een toeristisch/educatief infopunt op de site van het Zoet-Water te ondersteunen en mee uit te werken (wat dan al niet meer rechtstreeks vanuit de gemeente moet voorzien worden)?

Cd&v : Overleg en de mogelijke meerwaarde voor onze gemeente op gebied van toerisme en educatie zijn argumenten om te bekijken welke middelen we kunnen vrijmaken.

Open VLD : We zijn zeker bereid dit te bekijken daarbij rekening houdend met het feit dat de totale budgetaire envelope die beschikbaar zal zijn beperkt is.

GroenDe gemeente kan zeker meewerken aan de uitbouw van een toeristisch/educatief infopunt. De renovatie van een gebouw van een bovenlokale vzw lijkt ons geen kerntaak van de gemeente, het ondersteunen van de educatieve werking wel.

Spa-plus : Als sp.a-plus willen we dit toeristisch/educatief infopunt ook financieel ondersteunen, maar eigenlijk alleen maar voor het aandeel dat echt nodig is. Het Regionaal Landschap Dijleland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 12 gemeenten, een stad, enkele administraties van de Vlaamse Overheid en een aantal verenigingen waaronder de Belgische Boerenbond, Afdelingen van Natuurpunt en Wildbeheereenheden. Het is in die context gezien niet de verplichting dat de gemeente Oud-Heverlee de volle pot zou moeten betalen voor de inrichting en exploitatie van het streekhuis – kantoor van het RLD. Er moet eerst actief gezocht worden naar externe middelen. Er is immers een aantal mogelijkheden om externe financiering te krijgen, bvb. bij de Vlaamse overheid, zoals het budget dat beschikbaar is voor klimaatprojecten, bij Toerisme Vlaanderen, bij het Departement Omgeving. Eens die mogelijkheden verkend zijn en er externe financiering is, dan moeten binnen het samenwerkingsverband RLD afspraken gemaakt worden dat zowel de provincie Vlaams-Brabant als de 12 gemeenten en de stad Leuven, een duit in het zakje doen. Bij deze manier van werken is het aangewezen dat de gemeente Oud-Heverlee de restfinanciering verzorgt, omdat er het argument is dat Oud-Heverlee het meest zal profiteren van de aanwezigheid van het kantoor van het RLD.

NVA :Ja, vermits we het streekhuis zien als onthaalpoort voor het Nationaal Park zal er een bedrag worden voorzien in het meerjarenplan.

32) Velen willen het jeugdhuis onderbrengen in een sporthal aan de in te richten Zoet Water site. Hoort een jeugdhuis niet dichter bij een dorpskern te liggen ipv in de onmiddellijke en rustige omgeving van bos en natuur? Op die manier komt een dorpskern toch terug meer tot leven. Iets waar we in Oud-Heverlee echt nood aan hebben. In tegenstelling tot een geïsoleerde en ‘s avonds desolate locatie lijkt me dit bovendien meer toegankelijk voor een breed publiek en kan een jeugdhuis zo zijn verbindende rol waarmaken. Ook de factor sociale controle lijkt me van toegevoegde waarde in dit verhaal. Het lijkt mij alleszins een mooie opportuniteit om onze dorpskern terug wat te verjongen en fris leven in te blazen. Ik hoor graag wat jullie hiervan denken.

Cd&v : Elke locatie heeft zijn voor- en nadelen. Belangrijk is dat als er een herlocatie van het jeugdhuis dient te gebeuren wij dit in samenspraak met de JOOW doen en natuurlijk ook bekijken wat de eventuele mogelijke alternatieven zijn.

Open VLD : U maakt hier een zeer goed punt maar aan de andere kant moeten we dan ook een geschikte locatie vinden en die is er nu  wel aan het Zoet Water. Bemerk ook dat we met 5 dorpskernen zitten. Het beste zou dan zijn  dat we in elke dorpskern een jeugdhuis opzetten maar dat is financieel niet haalbaar. Anderzijds moet er in elke deelgemeente wel een ontmoetingsplaat komen waar de jeugd kan samenkomen (skatepiste, pleintje met basketring, speelpleintje met een bank…)

GroenGroen deed een concreet voorstel om een nieuw jeugdhuis te voorzien op de zoet-water site. We zien daarin een meerwaarde door de nabijheid van buitensportinfrastructuur, ruimte voor evenementen, speelterrein en skate-park, bibliotheek en muziekacademie. We vinden het vooral belangrijk om naar de stem van de jongeren zelf te luisteren. Als zij een uitgesproken voorkeur hebben voor een meer centrale locatie, zullen we hier rekening mee houden.

Spa-plus : De keuze voor de locatie van het jeugdhuis, is het gevolg van de vaststelling dat de vorige locatie van het jeugdhuis in de dorpskern, aanleiding gaf tot abnormale burenhinder en de daarmee samenhangende klachten. Als we echt willen dat de jeugd zich kan ontspannen in Oud-Heverlee, dan moeten we eventuele last voor omwonenden, dan ook met gezond verstand bekijken.

NVA :In welke dorpskern moet dat jeugdhuis dan komen? Moeten we er dan 4 oprichten? Dat zal financieel bijzonder moeilijk worden. Vandaar dat een jeugdhuis aan het Zoet Water een goede optie is.

33) Vraag voor NVA : Wat is het voordeel als Meerdaalwoud een nationaal pakt wordt ? Ik veronderstel dat het nu al sowiese beschermd is

NVA : Een Nationaal Park is het ultieme middel om de dreiging van de verstedelijking van onze gemeente in te dammen en het unieke groene en landelijke karakter van onze gemeente te betonneren en zelfs te versterken. Een park is immers geen stad.

Daarnaast stelt het merk ‘Nationaal Park Meerdaalwoud’ ons in staat om het toerisme en de lokale horeca verder te versterken. Een Nationaal Park zal ook de uitstraling van de gemeente in Vlaanderen ten goede komen. We maken op deze manier ook kans om subsidies van hogere overheden te ontvangen. Daarmee kunnen we de gemeente uitbouwen en meer uitstraling geven zonder onze eigen financiën te hypothekeren.

Open VLD : Open Vld staat positief tegenover dit initiatief. Oud-Heverlee is een van de groenste gemeentes van Vlaanderen en een Nationaal Park rond het tweelingbos Meerdaalwoud en Heverleebos kan ertoe bijdragen dat dit zo blijft. Het kan ook Oud-Heverlee nationaal op de kaart zetten.  Het kan ook een hefboom zijn voor de opwaardering van het Zoet Water. Eventueel kan er in een tweede faze uitbreiding voorzien worden naar deDijlevallei.Hoewel er formeel geen wettelijk kader is voor een Nationaal Park in Vlaanderen, kan het gerealiseerd worden door een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de betrokken gemeentes (Oud-Heverlee en de omliggende buurgemeentes waaronder Bertem, Leuven, Bierbeek, Huldenberg en, waarom niet, ook Grez-Doiceau), de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid. Samenwerking zal dus zeer belangrijk zijn, en daarom is het spijtig dat het idee eenzijdig gelanceerd is zonder voorafgaandelijk overleg.
Verder moet de concrete uitwerking en de impact op de ruimtelijke ordening goed opgevolgd worden om te vermijden dat de woningprijzen in Oud-Heverlee stijgen.

Groen : Een nationaal park is geen bijkomende bescherming voor het bos. Dat is momenteel al maximaal beschermd. Het is vooral een toeristisch merk, vandaar ook onze zorg dat het mogelijk betekent: meer toeristen, minder natuur. De meerwaarde van een nationaal park is het verbinden van natuurgebieden tot één groter geheel. Een nationaal park heeft dus een meerwaarde als we het in samenwerking met andere gemeente organiseren, en heel de Dijlevallei betrekken (over de taalgrens). Op die manier kan ook de recreatiedruk gespreid worden. Een nationaal park is een Vlaamse bevoegdheid, geen gemeentelijke bevoegdheid. Bij de uitbouw van Nationaal Park de Hoge Kempen was een budget van 8,7 miljoen euro per jaar voorzien. Dat overstijgt ruimschoots de draagkracht van de gemeente.


34) Vraag voor NVA : Hoe valt het oprichten van een nationaal park te rijmen met het behoud van het landelijke en groene karakter van OH en het tegengaan van de verstedelijking? Een nationaal park trekt volk en dus (weekend)verkeer aan, het park zal meer bewandeld en befietst worden, de dieren zullen minder rust vinden, … Meer volk betekent meer verkeer, meer tavernes, meer B&B’s. Zit hier een ecologische of eerder een economische reden achter?

NVA : Het hoofddoel bij de oprichting van een Nationaal Park is het behoud van ons landelijk karakter en het tegenhouden van de verstedelijking. Een gemeente met een Nationaal Park kan immers niet zomaar een voorstad worden.

Daarnaast willen we zachte recreatie stimuleren: wandelen en fietsen. Dit brengt geen verstedelijking met zich mee. Het merk ‘Nationaal Park’ zal volgens ons niet meteen zorgen voor een enorme stijging in het autoverkeer. De extra toeristen zullen de horeca stimuleren, maar zorgen niet voor verstedelijking.

Het tegengaan van verstedelijking valt dus zeer goed te rijmen met de oprichting van een Nationaal Park. Verstedelijking uit zich in de bouw van appartementen en de mobiliteitsproblemen die hierdoor gecreëerd worden, dat wordt absoluut tegengehouden in de constellatie van een Nationaal Park.


Open VLD :
 Om de drukte tegen te gaan is het belangrijk dat er verschillende toegangspoorten voor het Nationaal Park gemaakt worden en daarom is samenwerking met alle ons omringende gemeentes (en ook Grez-Doiceau aan de andere kant van de taalgrens) zo belangrijk.   Als Open-Vld denken we dat het ecologische kan verzoend worden met het economische.

Groen : Groen deelt de zorg dat een nationaal park vooral een toeristisch concept is, en niet meteen garantie biedt voor bijkomende natuur. De meerwaarde van een nationaal park is het verbinden van natuurgebieden tot één groter geheel. Een nationaal park heeft dus een meerwaarde als we het in samenwerking met andere gemeente organiseren, en heel de Dijlevallei betrekken (over de taalgrens). Op die manier kan ook de recreatiedruk gespreid worden. Een nationaal park is een Vlaamse bevoegdheid, geen gemeentelijke bevoegdheid. Bij de uitbouw van Nationaal Park de Hoge Kempen was een budget van 8,7 miljoen euro per jaar voorzien. Dat overstijgt ruimschoots de draagkracht van de gemeente.

35) Op de gemeentelijke website staan nu de publicaties & verslagen van adviesraden en gemeenteraden.

Allen zijn deze nu niet volledig bruikbaar omdat er veel elementen missen zoals :
-> Enkele de laatste 2 jaarrekeningen
-> Niet de laatste versie van het budget 2018
-> Enkel de laatste versie van het meerjarenplan, de vorige plannen kunnen ook handig zijn voor de burger
-> Vaak word in verslagen verwezen naar de bijlages of powerpoint presentaties die er niet bij zit
-> Bij gemeenteraadsverslagen missen ook de bijlages (bijvoorbeeld de jaarrekeningen van de kerkfabrieken)

Wenst u hier meer aandacht aan geven ?

Cd&v : Ja

Open VLD : Als Open Vld zijn we het volledig eens met uw opmerking en we wensen dat alle informatie die u opsomt op een overzichtelijke wijze gepubliceerd wordt op de website van de gemeente. We willen zelfs verder gaan en ook een samenvatting van de verslagen van het Schepencolllege openbaar maken.  

GroenWe beseffen dat we de voorbije periode soms een achterstand hadden met het publiceren van documenten. Groen is zeker voorstander van een maximale transparantie.

Spa-plus :Dit is een absoluut aandachtspunt. Transparantie kan je enkel maar geven door aan de burgers de raadpleging van alle belangrijke documenten te faciliteren. De kwaliteit van de verslaggeving en de bijhorende documenten is een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, en daar schort inderdaad soms wel iets. Er zijn agendapunten die dan wel geagendeerd zijn volgens de officiële dagorde, die besproken en beslist zijn, maar die niet opduiken in de uiteindelijke notulen, zoals de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. Ook hebben wij vastgesteld, lees het verslag van de gemeenteraad van februari 2018, dat in de verslaggeving ook de vertrouwelijke punten uitvoerig zijn opgenomen in het publieke verslag. Voor ons geen probleem, maar gelukkig dat nog niemand een klacht ter zake heeft ingediend. Er moe dus meer aandacht worden gegeven aan de verslagen van de adviesraden en gemeenteraden.

NVA : Dat willen wij zeer zeker. N-VA staat voor inspraak en transparantie in Oud-Heverlee, dat merkt u aan de oprichting van de bewonersvergaderingen bij grote projecten. Het publiceren van alle openbare documenten valt hier zeker onder.

U kan trouwens de gewenste documenten die u niet terugvindt op de website, steeds opvragen bij onze gemeentelijke diensten. Bij de overgang naar de nieuwe website werd niet alles gekopieerd. Daardoor kan je slechts 2 jaar teruggaan in de tijd.

35) Begint met een opmerking: vanavond een schitterend initiatief met alleen maar mannen: 5 lijsttrekkers , een wijze moderator en zeker 10 mannelijke Flammes. Waarom niet, na 1 of 2 jaar regeerperiode, een debat met alle vrouwelijke tweedes op de lijsten ifv evaluatie campagne, evaluatie coalitie, doorlichting regeerprogramma en budgetten. Met de cruciale vraag: is er eindelijk een duurzaam beleid ? Beloofd ge ( lijsttrekkers en al de rest, publiek incluis) allemaal even massaal aanwezig te zijn?

Cd&v : Dat beloven wij. Het gemeentebestuur mag en moet dicht bij de inwoners staan.

Open VLD : Dat is inderdaad een goed idee maar twee jaar is relatief kort om eventuele realisaties  al te beoordelen. Als Open Vld gaan we absoluut voor een duurzaam beleid. Bemerk dat veel van deze duurzame maatregelen beslist worden op Vlaams niveau waar Bart Tommelein, bevoegd voor energie, een echte voortrekker is. Het is bijvoorbeeld op zijn initiatief dat  we kunnen investeren in zonnepanelen op iemand anders dak.

GroenEen heerlijke suggestie. Groen komt alvast !

Spa-plus :Wij vinden dit een goede suggestie. Dit moet kunnen. Als sp.a -plus belo(o)ven we dit. We geven hierbij als aanbeveling aan de Flammes mee om hun naam te wijzigen: Flam(m)es.

NVA : Dat beloven wij plechtig 😊. Dit om 2 redenen: ten eerste het vrouwelijk aspect. De vrouwen op onze lijst moeten zeker niet onderdoen voor de mannen en kunnen zo’n debat op een even goede manier voeren. Het was voor ons evident om de burgemeester als lijsttrekker op de lijst te plaatsen, maar dat betekent zeker niet dat de vrouwen minder belangrijk zijn.

Ten tweede de tussentijdse evaluatie: wij vinden het belangrijk om de burger zijn mening te kennen, niet alleen in verkiezingstijd, maar ook daarbuiten. Daarom deden wij bijvoorbeeld een ‘Iedereen Burgemeester’-enquête na drie jaar coalitie.

36) Bent u voorstander van infovergaderingen voorafgaand aan het openbaar onderzoek bij grote verkavelingen en ingrijpende omgevingsvergunningen

Cd&v : 
Zeer grote voorstander van infovergaderingen en hoorzittingen. De voorbije legislatuur hebben wij bewezen dat dit geen loze beloftes waren. En in bijna alle gevallen waren dit constructieve overlegmomenten.

Open VLD : Ja, absoluut. Dat is tijdens deze legislatuur niet of te weinig gebeurd  (zie de recente verkaveling aan de P. Tilemanstraat en de saga rond de Clabotshoeve).

GroenGroen wil maximaal inzetten op inspraak. We zijn zeker voorstander hiervan.

Spa-plus : Ja, absoluut.

NVA : Zeer zeker. Inspraak is voor ons belangrijk. De inwoners van de buurt zijn ervaringsdeskundigen die mee belangrijke problemen kunnen detecteren in de beginfase van een project. Dit gebeurt trouwens ook meestal. Helaas ging het recentelijk een aantal keren mis. Dat moet beter!

37)Een grote kiesbelofte bij veel partijen was “meer inspraak van de bevolking”. Vinden jullie dit de afgelopen termijn, met grote werken zoals de Leuvensebaan en de dorpskern van Oud-Heverlee, geslaagd?

Cd&v : Zeer grote voorstander van infovergaderingen en hoorzittingen. De voorbije legislatuur hebben wij bewezen dat dit geen loze beloftes waren. En in bijna alle gevallen waren dit constructieve overlegmomenten.

Open VLD : Neen als Open Vld vinden we dat dit niet volledig geslaagd was.  Er werd eerder informatie gegeven in  één richting (vanuit het gemeentebestuur naar de inwoners). Het proces moet veel meer “participatief” zijn waarbij er echt inspraak en overleg is. In een aantal gevallen in Sint-Joris-Weert bijvoorbeeld is er geen overleg geweest of enkel overleg nadat de formele beslissing al gevallen was. De informatie verschaft tijdens de wegenwerken was ook onvoldoende. Omleidingen waren niet duidelijk aangegeven. Start en einde van werken werd laattijdig of onvoldoende tijdig meegedeeld. We pleiten er als Open Vld ook voor dat er voor alle belangrijke wegenwerken een contactpunt is bij de gemeente waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten. Ook zou de gemeente veel sneller moeten reageren voor meldingen/klachten ivm onderhoud van wegen en voet- en fietspaden en onderhoud van groen.

GroenWe hebben hier zeker zichtbaar vooruitgang geboekt. Grote wegenwerken werden op voorhand besproken met de bevolking, en die inspraakrondes hebben soms tot betekenisvolle wijzigingen geleid. Als er een groot werk was, was er inspraak. We hebben te weinig kunnen inzetten op permanente dialoog met de inwoners. Eigenlijk heb je voor elke dorpskern een overkoepelend, gezamenlijk verhaal nodig: waar willen we naartoe. Zo kan je veel beter inspelen op grote en kleine vragen. Voor die permanente dialoog stellen wij een vast buurtoverleg per dorpskern voor (2 à 3 maal per jaar), waar inwoners alle vragen kunnen voorleggen aan bestuur, en waar we samen kunnen nadenken over grote uitdagingen. We voorzien ook een gemeentelijke app, en andere web-applicaties om inwoners nog meer te betrekken bij het bestuur.

Spa-plus : Wij vinden deze belofte van “meer inspraak van de bevolking” echt niet geslaagd. Er is, laten we daarin eerlijk en objectief zijn, een aanzienlijke verbetering t.o.v. de periode van Albert Vandesande. Maar laten we dan ook objectief zijn, en gewoon feitelijk vaststellen dat er ook in een aantal dossiers geen inspraak was van de bevolking. Als nieuwbakken gemeenteraadslid, heb ik daarover meermaals gecommuniceerd in het begin van deze legislatuur: ik was gewoon ontgoocheld over het gebrek aan inspraak. Laten we gewoon 2 voorbeelden nemen: het dossier van de afschaffing van de gemeentelijke Schilder- en Tekenacademie. De lesgevers en de ca. 180 cursisten hebben via ROB moeten vernemen dat de GST zou afgeschaft worden. Er is trouwens menig traantje gevloeid in Oud-Heverlee bij de cursisten. Een tweede voorbeeld is het dossier van de nieuwe parking in de Beekstraat te Sint-Joris-Weert. Inwoners van Sint-Joris-Weert werden op 2 juli – de dag erna werd alles bij de notaris vastgelegd – voor een consultatie uitgenodigd. Er waren zeer grote bezorgdheden over de verkeersveiligheid, de situatie aan de school en aan het ontmoetingscentrum. Er kwam vanuit het schepencollege geen antwoord op de vraag waarom er geen advies was ingewonnen voor zo’n belangrijke zaak een waarom er geen overleg met de bewoners van de Beekstraat had plaats gevonden. Die avond bleek dat dit dossier al langer op tafel ligt. Hoogdringendheid is geen excuus om geen advies in te winnen bij de gemeentelijke commissie GECORO om het dossier voor te bereiden.

NVA : Absoluut. Wij hebben de voor alle grote wegenisprojecten hoorzittingen en infoavonden gehouden. Met succes! De hoorzittingen kenden steeds een hoge opkomst. Er werd geluisterd naar de burgers en hun ideeën werden waar mogelijk mee opgenomen in de finale beslissing.

38)Vraag voor NVA :  Waarom werken jullie NIET met de adviesraad ruimtelijke ordening voor grote projecten van ruimtelijke ordening (vb Beekstraat, Delhaizeparking, Tilemansstraat ? )

Open VLD : Als Open Vld vinden we inderdaad dat dit een gemiste kans was.

Groen : Er circuleert hier soms foutieve informatie over: het project van de Tillemansstraat werd bijvoorbeeld wel op de Gecoro besproken. Er is nog geen heraanleg van de beekstraat gepland, een ingreep in de verkeerscirculatie zal steeds besproken worden met meerdere adviesraden (gecoro, verkeersraad, ..) en met alle inwoners.

NVA : De verkaveling van de P. Tilemansstraat kwam aan bod tijdens de GECORO. Het is aan de bevoegde schepen om de adviesraad samen te roepen. Maar ook de leden van de GECORO zelf kunnen initiatief nemen om de adviesraad samen te roepen. Weet dat er geen wettelijke verplichting was om de GECORO samen te roepen. Al had het zeker een goed idee geweest om de deskundigen rond te tafel te krijgen en de plannen te bestuderen.39)In veel gemeenten is er op de gemeenteraad een moment voorzien waar burgers zelf rechtstreeks een (relevante) vraag kunnen stellen (zonder beroep te moeten doen op het wettelijke interpellatierecht) Zou u dit ook invoeren in Oud-Heverlee ?

Cd&v : Voor ons moet dit kunnen.

Open VLD : Ja, dat zouden we als Open Vld zeker doen.

GroenGroen wil graag permanente en rechtstreekse dialoog met de inwoners. Het invoeren van een vragenuurtje kan daarvoor een goed middel zijn. We verwachten dan nog steeds dat inwoners zich verplaatsen naar de gemeente. Wij zijn ook voorstander van de omgekeerde beweging: het bestuur dat zich op regelmatige basis naar elke dorpskern verplaatst om tijdens een buurtoverleg in dialoog te gaan met de inwoners.

Spa-plus : Dit vinden wij als sp.a-plus een goed idee. Dat moet dan in het kader van efficiëntie, wel niet elke gemeenteraad zijn, maar toch minstens 4 gemeenteraden per jaar. Wij stellen wel voor dat de relevante vragen aan elk gemeenteraadslid minstens 10 dagen op voorhand bezorgd worden, zodat iedereen ook het recht heeft om een gedragen antwoord te kunnen geven. Dus wij willen dit wel invoeren maar op een iets andere en meer werkbare manier.

NVA :De gemeenteraad dient zich volgens ons te kunnen voorbereiden op de dossiers die tijdens de gemeenteraad besproken worden. Wanneer specifieke vragen gesteld worden zonder voorbereiding, is het mogelijk dat raadsleden zeer interessante zaken te vertellen hebben, maar door een gebrek aan de mogelijkheid tot voorbereiding u niet degelijk te woord kunnen staan. Niet iedereen kent élk dossier immers te allen tijde tot in detail.

Een degelijke voorbereiding en dan pas uitspraken doen is voor ons belangrijker. Onze burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden staan trouwens altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met hun op. Zij kunnen altijd uw voorstel doorsturen naar het schepencollege en laten agenderen.

40) Zal u de beslissingen/verslagen van het schepencollege (wel gescreend op de uitzonderingsgronden openbaarheid van bestuur)
wekelijks online zetten ? Ze zijn toch door elke burger op te vragen die dit wenst. Er zijn veel andere gemeenten die dit intussen reeds doen : Boechout, Westerlo, Wetteren, Evergem, Harelbeke,…”

Cd&v : Op wekelijkse basis lijkt mij dit veel werk. Elke burger mag de verslagen opvragen. Ook krijgen de gemeenteraadsleden na elk college de verslagen.

Open VLD : Als Open Vld vinden we dit ook en we hebben dat dan ook in ons programma opgenomen.

Groen :  Groen is voorstander van maximale transparantie. Wij hebben zeker geen bezwaar tegen het publiceren van ge-anonimiseerde notulen van schepencollege (respect voor privacy).

Spa-plus : Als sp.a-plus willen wij dit doen voor de definitieve beslissingen voor algemene, niet individuele dossiers. Dus niet voor beslissingen die nog naar de gemeenteraad moeten, of voor beslissingen waarvoor nog externe adviezen nodig zijn. En ook niet voor individuele omgevingsvergunningsaanvragen en beslissingen daarover waarbij de bouw van een gewone gezinswoning aan de orde is. Dit betekent evenwel meer werk voor de gemeentelijke diensten, want je moet dan 2 verslagen gaan opmaken.

NVA :De zittingen van het schepencollege zijn gesloten zittingen, voornamelijk omdat er tijdens de besprekingen heel wat persoonsgegevens behandeld worden. Wij kunnen en mogen deze dan ook niet zomaar te grabbel gooien op het internet (GDPR-regelgeving). De beslissingen van de gemeenteraad zijn wel publiek beschikbaar op de website van de gemeente.

41) Vraag voor Spa-plus : Ik las in een folder dat rondgegeven werd 2de week juli hetvolgende: OH heeft hoge inkomens, sociale correcties zijn noodzakelijk. Wat heeft het ene met het andere te maken?

Spa-plus : Sp.a-plus citeert cijfers uit de Gemeentemonitor. Deze geeft aan dat onze gemeente sterk uitsteekt boven het gemiddelde inkomen per inwoner, met name het gemiddeld inkomen op jaarbasis in Oud-Heverlee bedraagt 25.185 euro per inwoner per jaar  en dat gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 18.970 euro. Zo’n hoog gemiddeld inkomen houdt in dat we in Oud-Heverlee hogere belastinginkomsten genereren via de persoonsbelasting of inkomensbelasting. Daardoor moet er ruimte zijn in OH om via sociale correcties voor een aantal medeburgers die het minder goed hebben, te ondersteunen.

Groen : Net als SPA vindt groen het belangrijk dat we niet vergeten dat er in onze gemeente ook financieel kwetsbare gezinnen/inwoners zijn, ondanks het gemiddeld hoge inkomen. Vandaar dat sociale tarieven nodig blijven. Wij stellen zelfs voor om dit als erkenningsvoorwaarde op te nemen voor alle gemeentelijke verenigingen: men moet een sociaal tarief voorzien. Net in sport en vrije tijd liggen er veel integratiekansen voor mensen die het moeilijk hebben.

42) Hoe gaan jullie procentueel het totalen investeringsbudget (= 100 %) verdelen over volgende investeringen: wegen/dorpskernvernieuwing, gebouwen (scholen/ontmoetingscentra), sporthal, Zoet Water,…

Cd&v : Moeilijk om daar een percentage op te plakken. De voorbije legislatuur stond bijna volledig in het teken van een inhaalbeweging op gebied van onze wegeninfrastructuur. Belangrijk voor ons is dat er nu ook geïnvesteerd wordt in sport, cultuur, onderwijs en ontmoetingszalen. Voor ons nu gelijkwaardig op gebied van investeringen.

Open VLD : Voor Open Vld is de top 6 voor de investeringen alvast als volgt:

1) verder afwerken van de “missing links” voor de grote wegenassen (Leuvensebaan, Waverse Baan, Blandenstraat, M. Noëstraat,Dorpsstraat, Bierbeekstraat …) met aanleg van goede fietspaden waarbij er lessen getrokken worden uit de fouten die er tijdens deze legislatuur gemaakt werden (vernieuwd wegdek vande Waverse Baan geeft veel geluidsoverlast en trillingen dan voorheen, er moet fluisterasfalt gebruikt worden) en een dossier klaarmaken voor een fietspad langs de spoorweg van Sint-Joris-Weert naar Leuven (voor de provincie en voor de Vlaamse overheid),

2) opstellen masterplan voor het Zoet Water en de Sporthal met een budget en realistische planning en uitvoeren eerste fazes met voorrang voor het bouwen van een nieuwe sporthal en en nieuw Jeugdhuis

3) voldoende budget voorzien voor onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, onderhoud groen , etc…

4) aantrekken buurtwinkel – afschaffen belasting op reclamedrukwerk voor onderneming uit Oud-Heverlee – regelmatig een informatieblad uitbrengen voor en over onze ondernemers in Oud-Heverlee

5) voldoende geld voorzien voor de schoolinfrastructuur (dak speelplaats Haasrode) – dossier klaarmaken voor uitbreidng school in Blanden

6) beter openbaar vervoer en mocht de Lijn niet over de brug komen zelf als gemeente een busje inleggen van het station van Oud-Heverlee naar het gemeentehuis in Vaalbeek (en terug).

Spa-plus : Dit is een moeilijke vraag. Eerst moet je de dossiers allemaal goed voorbereid en gebudgetteerd hebben om daar een uitspraak over te kunnen doen. Goed besturen en prioriteiten stellen houdt in dat je de dossiers goed voorbereidt. Alle aangehaalde investeringen zijn belangrijk, maar binnen deze reeks kan je prioriteiten zowel qua budget al qua timing stellen.

NVA : De budgettering zal opgemaakt worden met de nieuwe coalitie. Wij kunnen dit dus niet alleen bepalen, en zullen 14 oktober moeten afwachten. Wat voor ons sowieso prioritair is, is het afwerken van de heraanleg van de hoofdwegen met fiets-/voetpaden. 1/3e werd tijdens de vorige legislatuur uitgevoerd, 1/3e staat prioritair op ons programma. Dat gaat over de Leuvensestraat, Waversebaan, Maurits Noëstraat en Blandenstraat.

43)Vraag voor Open VLD : Open VLD wil de belastingen verlagen. Naar welk niveau zullen ze gaan?

Open VLD : Open Vld heeft gezegd dat we willen onderzoeken of de belastingen kunnen verlaagd worden. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden in welke mate er efficiënter door de gemeente kan gewerkt worden en of we zo geen besparingen kunnen doen. Wat we zeker niet willen is dat de belastingen verder verhoogd worden. Er moet eventueel ook bekeken worden of de andere belastingen (bijvoorbeeld op  reclamedrukwerk) nog relevant zijn. Als Open Vld willen we die laatste belasting afschaffen voor ondernemingen die in Oud-Heverlee gevestigd zijn.

44) Vraag voor NVA : Wat is de te verwachte schuld per inwoner op het einde van de legislatuur (1 jan 2019) ? En wat was deze in het begin van de legislatuur ? (1 jan 2013) Indien dit gestegen is zorgt dit dan niet voor minder investeringsbudget de volgende 6 jaar ?

NVA : Meestal bekijken we de schuld door naar de schuldratio te kijken. Dat is het aantal jaar dat de gemeente nodig zou hebben moest het al zijn inkomsten spenderen om leningen af te betalen. In 2013 was de schuldratio 1,54. In 2016 was dit 1,39.

Tegenwoordig wordt er naar de autofinancieringsmarge gekeken. De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Het is wettelijk verplicht dat die positief moet zijn in 2019. Ook de komende jaren zal er dus voldoende investeringsbudget zijn.

45) Vraag voor Groen : In uw programma staat dat u de huidige forfaitaire milieubelasting wilt integreren in de gewone belasting.
Wilt u de bestaande persoonsbelasting verhogen om dit bedrag te recupereren ? Of gaat u het geld elders besparen ?

Groen : Wij willen het bedrag inkantelen in de personenbelasting. Zo draagt iedereen bij volgens inkomsten, wat bij de huidige forfaitaire belasting niet het geval is. Er zal dus een kleine aanpassing van het algemeen belastingstarief zijn, die gecompenseerd wordt door het wegvallen van de milieubelasting. Deze operatie is ook een administratieve vereenvoudiging. De aparte inning van de milieubelasting valt weg.

Spa-plus : Als sp.a-plus willen we daar duidelijk in zijn: wij willen de asociale en daarenboven qua inspanning weinig rendabele milieubelasting afschaffen. En als er op basis van de echte noden zaken moeten gerealiseerd worden die een hoger beschikbaar budget vereisen, dan moeten de minderinkomsten gecompenseerd worden via een kleine aanpassing van de belastingen.

46) Vraag voor huidige meerderheid : Er wordt zoveel beloofd maag ik vragen waar u het geld haalt als u in Sint-Joris-Weert de hoeve clabots verkoopt aan de Delhaize wegens geldgebrek ?

Cd&v :Vanaf 2020 gaat een nieuwe cyclus van de BBC (beleids- en beheerscyclus) in voege en moeten de budgetten voor 2020-2026 worden toegewezen. Volgend jaar zullen er dus beleidskeuzes moeten gemaakt worden waar ook de budgetten voor de komende 6 jaar aan verbonden worden.

GroenVoor de investeringen die we voorzien (vb. sporthal) kunnen we deels beroep doen op Vlaamse subsidies. Voor een sporthal is dit bijvoorbeeld 30 % van de investering, voor de herinrichting van speeltuin kan dit nog heel wat meer zijn. De voorbije legislatuur hebben we erg veel geïnvesteerd in wegen. De komende zes jaar blijft dit nodig, maar zal er stilaan ruimte komen om ook te investeren in mensen. De voorbije zes jaar hebben we ook efficient bestuurd (vb. afschaffing beheerstructuur zoet water park, overgang naar één bib Roosenberg, …). Dat zijn besparingen waar de pas op termijn de vruchten van zullen plukken. Gelijkaardige gemeenten als Bierbeek, Boutersem en Hoeilaart slagen er ook in om dit soort ambitieuze projecten te realiseren. Waarom niet in Oud-Heverlee ?

NVA :Deze stelling klopt niet. We hebben de hoeve niet doorverkocht. De gemeente heeft 20 are gekocht. Proxi Delhaize heeft 10 are gekocht.

De aankoop door de gemeente werd gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van het stuk grond op de Waversebaan. We konden niet meer investeren dan het bedrag dat we ontvangen hadden van de verkoop. Moesten onze middelen ruimer geweest zijn, dan hadden we heel de site zelf gekocht. Zoals u ziet gaan wij als een goede huisvader om met onze financiën.

47) Is er niet te veel gemeentepersoneel ?

Cd&v : Nee, de taken die van de gemeente worden verwacht blijven toenemen en daar hebt u personeel voor nodig.

Open VLD : Als Open Vld vinden we dat er moet gekeken worden in welke mate er efficiënter door de gemeente kan gewerkt worden en of we zo geen besparingen kunnen doen. Bij een aantal diensten van de gemeente zijn er maar een beperkt aantal mensen en als die langdurig afwezig zijn komt de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang. Waar dit het geval is of waar heel specifieke expertise of competenties (milieu, ruimtelijke ordening,…) nodig zijn moet er een samenwerking opgestart worden met andere gemeentes waarbij er bijvoorbeeld personeel “gedeeld” wordt.

GroenDe Vlaamse overheid, de nieuwe politiezones, … schuiven taken door naar de gemeente. Tegelijk verwachten inwoners terecht meer inspanning op vlak van communicatie en inspraak. Er zijn eerder te weinig, dan teveel handen aan de ploeg !

Spa-plus : Absoluut niet. De afgelopen 10 jaar heeft elk gemeente een behoorlijk aantal extra bevoegdheden gekregen. Vooral door een soort doorschuifoperatie vanuit de Vlaamse Overheid. Er is binnen de Vlaamse Overheid een (paritaire) commissie decentralisatie met als doel sterkere steden en gemeenten en hen meer beleidsruimte bieden. Die commissie is opgericht om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Het gevolg is dat zowel op het vlak van ruimtelijke ordening, betaalbaar wonen, milieu en natuur, er meer bevoegdheden naar de gemeenten zijn overgeheveld zonder mensen en middelen. Gelet ook op de steeds stijgende vraag van de burgers voor een kwaliteitsvolle en snelle behandeling van dossiers en vragen, moet er gewoon vastgesteld worden dat er zeker geen gemeentepersoneel te veel is. Integendeel.

NVA : De administratieve verplichtingen en de taken die men overhevelt naar lokale besturen nemen altijd maar toe. Heel wat diensten zijn krap bemand. We zouden dus eerder zeggen dat er te weinig gemeentepersoneel is in plaats van te veel. Deze mensen doen hun uiterste best om al hun taken met succes te volbrengen. Oud-Heverlee heeft 6,4 personeelsleden per 1000 inwoners. Dit ligt dus zelfs wat lager dan het gemiddelde van gans Vlaanderen (6,8 VTE).

48) Burgemeester is een stevige job. Combineert u dat met een andere job of dagtaak, en zo ja, (hoe) laat u dat toe om u voldoende in te zetten voor het beloofde partijprogramma?

Cd&v : Op dit moment nemen onze schepenen minstens een dag per week politiek verlof. Het lijkt mij niet mogelijk om het burgemeesterschap te combineren met een andere full-time job. Burgemeester zijn moet de prioriteit hebben.

Open VLD : Burgemeester is inderdaad een stevige job. In het geval dat onze lijstrekker dat zou worden dan zal hij zijn andere taken stoppen. 

GroenIk zal me voltijds vrijmaken voor mijn opdracht als burgemeester.

Spa-plus : De wetgeving die democratisch gestemd is, laat toe dat een persoon een burgemeesterschap combineert met een andere job. Als sp.a-plus vinden we wel dat een ander politieke functie voor een burgemeester zoals lid van het Vlaams Parlement of het Federaal Parlement niet kan. De competenties van een burgemeester, vooral op het vlak van het leiden van het schepencollege en goed besturen, zijn voor sp.a-plus van meer doorslaggevende aard.

NVA : Ik ben naast mijn taak als burgemeester ook nog zelfstandig advocaat, maar dat staat momenteel op een zeer laag pitje. Het besturen van onze gemeente gaat altijd voor.

49) Het realiseren van eender welk partijprogramma in de volgende 6 jaar lijkt me een absolute utopie. Wat is voor jouw partij de top 5 van de te realiseren projecten in de volgende 6 jaar en waarom deze keuze?

Cd&v :
1) afwerken verkeersassen (Blandenstraat, Maurits Noëstraat, Leuvensebaan, Waversebaan, Beekstraat
2) Inrichting kern SJW
3) de site Zoet Water (masterplan en gefaseerde uitwerking)
4) sportaccommodatie Stormvogels Haasrode
5) Onderwijs (GBS Blanden en De Vonk)
6) Ontmoetingszalen

Open VLD : Zie vraag 42

Groen :
1. Verdere stappen in vernieuwen van dorpskernen, vooral dan in Weert.
2. Afwerken van fietspaden langs hoofdassen, in combinatie met snelheidsremmende maatregelen op hoofdassen.
3. Zoet water site aanpakken met als ingrediënten: spel, sport (sporthal), cultuur (Roosenberg), jeugd (nieuw jeugdhuis) en natuur.
4. Een groen dorpshart voor elke kern, behoud van open ruimte buiten de kernen.
5. Een ambitieus klimaatbeleid

Spa-plus : Het uitgebreide partijprogramma van sp.a-plus legt veel nadruk op haalbaarheid en betaalbaarheid. Zo hebben we bewust een aantal punten niet opgenomen: fietssnelweg langs de spoorlijn, sporthal – waarvoor we wel absoluut voorstander zijn . Heel simpel:
1. realisatie van woonzorgcentrum de Kouter, omdat het dossier al zo lang aansleept en er een haalbare en betaalbare optie in het verschiet ligt zonder de regierol van de gemeente en het OCMW uit handen te geven.
2. volwaardige sociale correcties voor alle behulphoevende groepen omdat dit echt weinig budget opslorpt maar ons OH wel wat warmer maakt
3. betaalbaar wonen omdat je een aantal maatregelen kan nemen zonder dat het iets kost voor de gemeente, en met aanzienlijke positieve effecten voor onze inwoners
4. masterplan Zoete Waters, lees een gezond verstand-inrichting waarbij dat je helpende en ondersteunende partners zoekt, ook voor financiering. Als je van deze site een uithangbord kan maken, zijn er ook extra inkomsten voor onze gemeente.
5. Voor vervoersinfrastructuur hebben we 2 punten: realisatie van veilige fietspaden op het bovenlokaal fietsroutenetwerk en een meerjarenplan en -visie over onderhoud van de vervoersinfrastructuur. Als je alles goed aanpakt via slimme constructies met overheidsopdrachten (raamcontracten), kan je meer investeren en onderhouden op basis van eenzelfde budget. En met een goed onderhoudsplan kan je uitgaven in de toekomst beperken. Al het goede bestaat echter uit 7 punten. Wij voegen daar nog de nodige injectie, ook financieel aan cultuur en milieu plus natuur (incluis openbaar vervoer) toe. Voor milieu en natuur is dit een investering in de toekomst om later ook minder uitgaven te moeten doen. Investeren in cultuur kan je niet zomaar uitdrukken in budget. Een inwoner bij wijze van spreken 1 onvergetelijke activiteit aanbieden en laten ervaren, is gewoon op zich onbetaalbaar.

NVA :Het belangrijkste is het afwerken van de hoofdwegen. 1/3e daarvan moet nog heraangelegd worden en voorzien worden van fiets-/voetpaden. Dat gaat over de Blandenstraat, Maurits Noëstraat, Waversebaan en Leuvensestraat.

Daarnaast zijn voor ons het belangrijkste (in random volgorde): oprichting Nationaal Park & behoud landelijk karakter, blijven investeren in onderwijs, Zoet Waterpark opwaarderen, ontwikkeling site De Kouter.

50) Vraag voor Open VLD : Op de website jijkiest.be stelt iemand de vraag :
“In het begin van de legislatuur werd de onroerende voorheffing met 32% verhoogd. Tijd om dit terug te draaien?”
U antwoord : ” Als Open Vld waren we daar in de tijd ook niet gelukkig mee. We staan hier zeker open voor!” Deze verhoging zorgt momenteel voor jaarlijkse stijging van het gemeentelijk investeringsbudget van +- 900 000€ volgens mij
Hoe wenst u dit concreet te financieren ?

Open VLD : Als Open Vld vinden we dat er ook moet gekeken worden in welke mate er efficienter door de gemeente kan gewerkt worden en of we zo geen besparingen kunnen doen.  Er moet ook bekeken worden of de andere belastingen (bijvoorbeeld op  reclamedrukwerk, milieubelasting) nog relevant zijn.  Wat we alvast zeker niet willen is dat de belastingen verder verhoogd worden.

51) Vraag voor Open VLD : Ik lees in jullie programma dat jullie de busverbinding tussen Vaalbeek en de Waversebaan willen organiseren. Iets waar de Lijn 250.000 € per jaar voor vraagt heb ik ooit gehoord. Ik lees dat jullie 20 km fietspaden willen heraanleggen, een sporthal willen bouwen en dat jullie de belastingen willen verlagen. Klinkt aanlokkelijk maar zijn jullie zeker dat jullie financieel plan achter dit programma wel klopt?

Open VLD : Voor wat betreft de busverbinding tussen Vaalbeek en Oud-Heverlee willen we inderdaad dat dit dossier terug op tafel wordt gelegd bij de Lijn in het kader van de nieuw op te richten vervoerregio’s. We hebben twee treinstations in de fusiegemeente en vanuit Blanden/Haasrode/Vaalbeek zijn die niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat budget moet prioritair gevonden worden binnen de envelope van de Lijn zelf. Als plan B kunnen we dan bekijken of de gemeente eventueel zelf geen busje kan inleggen  en dat zal geen 250.000 € per jaar kosten.  Voor wat betreft de fietspaden is er tijdens de huidige legislatuur  13 km aangelegd. In de periode 2019-2024 zal eenzelfde inspanning zeker moeten gebeuren en daarvoor is er budget. Open Vld pleit er ook voor om een fietspad aan te leggen vanuit Sint-Joris-Weert naar Leuven (nog eens 7 km) en hiervoor moeten we zien of we geen subsidies vanuit de provincie of vanuit het Vlaams Gewest kunnen bekomen. Bemerk trouwens dat de Vlaamse regering recent heeft beslist om de subsidies voor het aanleggen van fietspaden op te trekken.  Voor de sporthal  willen we zien of we geen privé-investeerder kunnen aantrekken  om dit samen te realiseren. Bovendien zullen we ook hier kunnen rekenen op subslidies van de hogere overheden.

52) Mijn kind heeft dyslexie. Toen we nog in Leuven woonden was het geen probleem om in de school tijdens de middagpauze een logopediste te laten komen om bijles te geven. Nu we in oud-Heverlee wonen blijkt dat logopedie in de gemeentescholen van Oud-Heverlee niet toegelaten is. Kinderen van wie de ouders laat moeten werken geraken hierdoor niet tijdig bij de logopediste waardoor hun achterstand nog groter wordt. Wat stellen jullie voor als oplossing voor dit probleem?

Cd&v : Samen met de zorgcoördinator, het CLB en eventueel het ondersteuningsnetwerk moet bekenen worden hoe kinderen met extra noden kunnen geholpen worden.

Open VLD : De invulling van zorguren kan een school voor een stuk zelf bepalen met het aantal uren waar ze via leerlingaantallen recht op hebben. In het geval van Haasrode wordt in eerste instantie gekozen voor het ontdubbelen van klassen zodat de kinderen niet met teveel in één klas zitten. Als gemeente kan je kiezen om een aantal uren bij te betalen, maar de huidige meerderheid (CD &V, Groen en N-VA) heeft gekozen om die steun af te bouwen. In die optiek kan je ook het verdwijnen van de logopedie op school bekijken, zoals jullie  terecht opmerken kan dit een enorme meerwaarde voor ons gemeentelijk onderwijs betekenen. Mocht het budgettair mogelijk zijn dan willen we zeker bekijken of het mogelijk is deze steun terug in te voeren.

Groen :Deze veranderde regelgeving is helaas geen gemeentelijke, maar Vlaamse beslissing. De gemeente kan hier jammer genoeg weinig aan doen.

NVA :De stelregel is dat er geen privéafspraken kunnen doorgaan op school. Het is anders een moeilijke afweging: wie laat ik toe en wie niet? Als je de logopedist toelaat, moet je dan uiteindelijk de huisdokter, tandarts, oogarts, kinesist, etc. ook niet toelaten? Dergelijke afspraken zouden na de schooluren gemaakt moeten worden, om het voor iedereen op dezelfde manier te laten verlopen.

53)Vraag voor NVA:  Naar aanleiding van de vele woongelegenheden die recent zijn bijgebouwd en diegene die recent nog zullen gerealiseerd worden aan de kauwereelstraat, groot neerveld, pastoor tillemanstraat,….? Heeft u al nagedacht waar al de kinderen van de bewoners van deze huizen zullen naar school gaan?

NVA : Wij willen zeker inzetten op onderwijs, wat in Oud-Heverlee al van excellente kwaliteit is. Het is voor ons belangrijk dat elk kind in zijn eigen dorp naar school kan gaan. Zo hebben we kortelings ook het huis achter de school in Blanden aangekocht, zodat we deze school kunnen uitbreiden. Als dezelfde problemen zich in andere scholen stellen, zullen we daar ten gepaste tijden maatregelen en oplossingen voor zoeken.

54)Vraag voor NVA : Hoe, waar en wanneer ziet de NVA de oprichting van een middelbare school in Oud-Heverlee? (bron: folder NVA nr.3 jaargang 2018)

NVA : 
N-VA wil dat Oud-Heverlee zich kandidaat stelt om een middelbare school te kunnen oprichten. Nu de Leuvense scholen quasi volzet zijn wordt er gekeken naar de omringende gemeenten. We zouden daarbij liefst bestaande gebouwen omvormen. Dus we mikken niet noodzakelijk op een nieuwbouw. Op dit moment hebben we geen geschikte locatie of gebouw in gemeentelijk bezit. Maar het kan zijn dat er zich kansen aandienen. Zo had het Franciskanenklooster La Foresta een goede optie geweest maar dat is gekocht door een projectontwikkelaar…

Groen : Groen zou het geweldig vinden als er een middelbare school zich vestigt in La Foresta (mits aandacht voor mobiliteit). De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de gemeente hier geen enkele bevoegdheid in heeft, en dat bij de verkoop van la Foresta de Leuvense scholen geen interesse toonden. Op dit moment is de komst van een middelbare school weinig realistisch.

55) Hoe ziet u de oprichting van een middelbare school in een landelijk Oud-Heverlee? Zorgt het aanbieden van meer diensten niet net voor verstedelijking?

Open VLD : Als Open Vld zijn we van mening dat het proefballonnetje dat deze week opgelaten is door de N-VA moet gekaderd worden in het feit dat we een week voor de verkiezingen zijn. De nieuwe eigenaar van het Franciscanerklooster in Vaalbeek heeft het niet gekocht om er een school van te maken.

Groen : Groen zou het geweldig vinden als er een middelbare school zich vestigt in La Foresta (mits aandacht voor mobiliteit). De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de gemeente hier geen enkele bevoegdheid in heeft, en dat bij de verkoop van la Foresta de Leuvense scholen geen interesse toonden. Op dit moment is de komst van een middelbare school weinig realistisch.

NVA : N-VA wil dat Oud-Heverlee zich kandidaat stelt om een middelbare school te kunnen oprichten. Nu de Leuvense scholen quasi volzet zijn wordt er gekeken naar de omringende gemeenten. We zouden daarbij liefst bestaande gebouwen omvormen. Dus we mikken niet noodzakelijk op een nieuwbouw. Op dit moment hebben we geen geschikte locatie of gebouw in gemeentelijk bezit. Maar het kan zijn dat er zich kansen aandienen. Zo had het Franciskanenklooster La Foresta een goede optie geweest maar dat is gekocht door een projectontwikkelaar…

56) Vraag voor Cd&v : Binnen dit en enkele jaren zal er geen schoolzwemmen meer mogelijk zijn in sportoase voor de scholen van buiten het Leuvense. Wanneer worden er plannen gemaakt om terug een zwembad te voorzien in onze gemeente?

Cd&v : Op dit moment zijn er geen plannen om een zwembad te voorzien in onze gemeente. Budgettair is dit zeer zwaar, zeker gezien onze andere noden. Moest er samengewerk worden met een privé-partner voor de bouw van een sporthal zal een zwembad misschien ook besproken worden. Maar in eigen beheer een zwembad bouwen en uitbaten is op dit moment niet mogelijk voor een gemeente van onze omvang.

Spa-plus : Wij dachten dat een plan voor een zwembad een idee was van Fusiebelangen. Laten we eerlijk zijn, een zwembad voor een landelijke gemeente zoals Oud-Heverlee is onbetaalbaar. De talrijke feiten in de rest van Vlaanderen dit dit staven, zijn zo talrijk dat je ze moeilijk kunt opsommen. Hard op tafel slaan bij de Sportoase, of een alternatief zoeken in samenwerknig met Bierbeek, Bertem en/of Huldenberg, lijken ons de enige 2 opties.

57) Waarom beschikt de gemeente nog niet over een kerkenbeleidsplan ?
En heeft dit al voor problemen gezorgd bij het aanvragen (of lagere) van subsidies van bijvoorbeeld de kerk van Blanden of Haasrode ?

Cd&v : Er wordt hard gewerkt aan een kerkenbeleidsplan. Dit is een voorwaarde om in de toekomst subsidies te kunnen aanvragen. Wij moegen blij zijn dat wij deze legislatuur een goede basis hebben opgebouwd met het centrale kerkbestuur. Wij hebben er dan ook een goed oog in dat zulk plan kan verwezenlijkt worden.

Open VLD : Inderdaad, als Open Vld vinden we dat dit er zo snel mogelijk moet komen in overleg met alle betrokken partijen. Als een aantal kerken een andere functie krijgen dan zal dat hopelijk ook leiden tot een vermindering van de kosten die door de gemeente moeten gedragen worden.

Groen :De gemeente heeft een meerjarenplan 2014-2019 ontwikkeld, in dialoog met de parochie. Op dit moment denkt men binnen de parochiegemeenschap na over welke kerken men wil behouden, en welke eventueel een neven of herbestemming kunnen krijgen. Voor toekomstige dossiers zal er inderdaad een kerkenplan nodig zijn. Restauratie-dossiers hebben een erg lange wachttijd. De restauraties van Blanden, haasrode, Pastorij Oud-Heverlee (gepland) zijn al meerdere jaren geleden ingediend, en vielen dus nog niet onder deze regel. De gemeente draagt hier meestal 10 % van de kosten.

NVA : Een kerkenbeleidsplan en pastorijplan dient opgesteld te worden door het Centraal Kerkfabriek (CKB). Dit dient in nauw overleg met de gemeente te gebeuren. De restauraties die deze legislatuur gebeurden waren allemaal dossiers die jaren geleden ingediend waren zonder strikt kerkenbeleidsplan. Er is ook nood aan een pastorijplan om de Vlaamse subsidies voor de toekomstige renovatie van de pastorij van Blanden te kunnen krijgen.

58) Vraag voor NVA : In de iedereen burgemeester enquête die nog steeds online staat zegt de NV-A :”Deze legislatuur hebben we 1.6 miljoen euro geïnvesteerd in kerken en pastorijen. Daarnaast betalen wij als gemeente ook nog jaarlijks het onderhoud van deze gebouwen.” Deze bedragen lijken niet correct volgens de effectief toegewezen budgetten en zou eerder rond de helft liggen ? Klopt dit ? Uw partij met u als burgemeester met de bevoegdheden financiën en begroting zou dit correcte cijfer toch moeten weten ?

NVA :Het bedrag van 1,6 miljoen euro is het bedrag dat geïnvesteerd zal zijn tijdens het ganse meerjarenplan, dus van 2014-2019. Ook de investering in de pastorij van Oud-Heverlee ter waarde van 550.000 € werd meegerekend.

59) Hoe wil u concreet klein!handel en diensten (bv. Bakker, slager, speciaalzaken, buurtwinkel, horeca, kinderopvang, schoonheidssalon, kapper, fitness,…) aantrekken en/of behouden in onze kernen (en dus niet buiten de kernen)? Weliswaar rekening houdend met het lokale karakter, dus net om de noodzaak aan autoverkeer te verminderen en niet te doen toenemen.

Cd&v : Zorgen voor verdichting in onze dorpscentra, geconcentreerd rond goede bereikbaarheid van openbaar vervoer en autodelen.. Innovatieve bouwvormen aanmoedigen met ruimte voor kleinhandel. Een levendiger centrum van een dorp zal (hopelijk) de kleine middenstand terugbrengen.

Open VLD : Als Open Vld vinden we het zeer belangrijk dat we opnieuw kleinhandel kunnen aantrekken in de dorpskernen (zeker in de deelgemeente Oud-Heverlee). We stellen daarom voor om een starterspremie of huursubsidie toe te kennen om mogelijke kandidaten aan te trekken.

Groen :Er bestaan erg effectieve moderne initiatieven om fietsers te belonen. Een chip registreert alle fietsverplaatsingen. Je spaart al fietsend voor een beloning? Bonheiden paste dit bijvoorbeeld toe op schoolgaande kinderen, en verdubbelde het aantal kinderen dat met de fiets naar school ging. Groen wil dit systeem graag invoeren bij handelaars. Nieuwe, opstartende handelaars verdienen alle steun vb. starterspremie, administratieve ondersteuning, één aanspreekpunt. De gemeente zou kunnen overwegen om een pop-up-pand ter beschikking te stellen, een gebouw waar startende ondernemingen aan een aantrekkelijk huurtarief kunnen opstarten.

Spa-plus : Ons uitgebreid partijprogramma is daar zéér concreet over. Een dorpskern zomaar leven inblazen, is niet zo eenvoudig.Wij hebben daar grondig over nagedacht, samen met een aantal burgers van Oud-Heverlee, waar zich het grootste probleem voordoet op het vlak van basisvoorzieningen. Ik citeer: c) steun aan lokale economie in de dorpskernen Lokale voorzieningen zorgen voor een dynamische leefomgeving. Maatschappelijke en economische verschuivingen zorgen ervoor dat het aanbod aan lokale voorzieningen in kleinere dorpskernen sterk achteruit blijft gaan. Als gemeentelijke overheid gaan we initiatieven nemen in de dorpskernen om dat aanbod aan lokale voorzieningen te stimuleren.

• personen die met een handelszaak of een activiteit in de toeristisch-recreatieve sector willen beginnen door gepaste informatie, advies en gepaste maatregelen (bvb. tijdelijke vrijstelling van bepaalde belastingen of een starterspremie) op voorstel van de (nog op te richten) werkgroep “leefbare dorpskernen”
• we willen hier het DORV-concept invoeren. Dit houdt een combinatie van duurzaam winkelen en dienstverlening in op maat van het dorp. Het idee is om vijf elementen (levensmiddelen, dienstverlening, sociale en medische diensten, cultuur en communicatie) te centraliseren in het dorpscentrum. Zo kan men onder één dak naar de huisarts en apotheker, inkopen doen in een supermarkt die regionale producten aanbiedt, iets gaan drinken en naar een concert gaan. Om dit concept te realiseren zullen we onderzoeken welke de omgevingsnoden zijn en welke noden er op individueel niveau liggen. We zullen hier innovatief mee omgaan, gebruik makend van de digitale revolutie. Bij deze integrale aanpak van dit project zal sp.a-plus erover waken dat ook burgers zelf hierin verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij denken dat vooral de oprichting van die werkgroep “leefbare dorpskernen” essentieel is. Zo’n werkgroep moet ook een werkingsbudget krijgen om ideeën of werkwijzes te gaan opsnuiven in gemeenten met resultaten op dit terrein.

NVA : Als gemeente hebben we hier weinig/geen controle over. We proberen te zorgen voor een mooie aangename gemeente voor ondernemers om hier te investeren. We proberen open te staan voor nieuwe initiatieven. Helaas is het draagvlak in de onmiddellijke omgeving vaak laag.

60) Is het grootste aantal voorkeursstemmen absoluut bepalend voor wie er burgemeester wordt als uw lijst bij de meerderheid komt ? Ook als lager geplaatste kandidaten meer stemmen halen dan de lijsttrekker ?

Cd&v : Wie de meeste stemmen haalt, mag burgemeester worden indien wij natuurlijk een uitslag halen die dat toelaten.

Open VLD : Bij Open Vld hebben we geen dergelijke afspraak. De lijsttrekker wordt naar voren geschoven als kandidaat burgemeester.

Groen : Groen zal dit principe respecteren binnen de eigen partij.

Spa-plus : Neen, het aantal voorkeursstemmen is niet het criterium waarop de keuze voor een burgemeester wordt genomen. Het is in regel de grootste partij die de burgemeester levert, maar in een democratie kan daarover onderhandeld worden en kan dan een andere partij de burgemeester leveren. Als je een lijst samen stelt, worden ook afspraken gemaakt over de persoon die als burgemeesterkandidaat wordt naar voren geschoven. Het kan immers zijn dat een kandidaat van de lijst zeer goed is in het besturen van een gemeente en echt beschikt over de nodige competenties, maar dat die kandidaat niet echt goed scoort. Dus het grootst aantal voorkeursstemmen is absoluut niet bepalend voor wie er burgemeester wordt.

NVA : De N-VA staat volledig achter de lijsttrekker omdat we volop vertrouwen hebben in hem. Wie burgemeester wordt, hangt niet alleen af van het aantal voorkeursstemmen, maar ook van andere factoren zoals competentie, inzetbaarheid en draagvlak.

61) Wat is jullie visie in het energie beleid in onze gemeente?

Open VLD : Als Open Vld zijn we van mening dat onze gemeente een voorbeeldrol moet opnemen in haar energiebeleid om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken (20 % minder uitstoot door broeikassen, 20 % van het totale energieverbruik  moet hernieuwbaar zijn en 20 % meer energie-efficientie. Alle initatieven die daartoe meehelpen moeten ondersteund worden (inwoners laten mee investeren in zonnepanelen op daken van gemeentegebouwen , gebouwen energie-efficient maken, elektrische laadpalen, etc…)  Dat gebeurt al en deze inspanningen moeten verder gezet worden.

Groen : Groen wil resoluut inzetten op lokale, duurzame energie. Gemeentelijke en andere grote daken willen we benutten voor zonne-projecten. Verder hopen we ook op een doorbraak inzake windmolens, waar we door de nabijheid van de luchthavens (zaventem, beauvechien) momenteel in onze mogelijkheden beperkt zijn. Hiervoor is aanpassing van de regelgeving nodig. We willen ook experimenten steunen met buurt-batterijen, om die lokale, duurzame energie ook efficient te kunnen stockeren. Daarnaast blijft ook energie-reductie natuurlijk belangrijk. Het selectief doven van de straatverlichting kan daarbij een quick-win zijn.

Spa-plus : Heel simpel: eerst de nodige informerende en stimulerende maatregelen nemen om het energieverbruik te doen dalen, er is immers nog laaghangend fruit. En dan, als er energie nodig is, deze zo op een manier produceren met de minste belasting op milieu en met de minste verstoring op natuur. Daarom vragen wij een actualisatie van het huidige gemeentelijke klimaatplan met een prioriteitenstelling en extra budget om ook in de werkelijkheid vooruitgang op terrein en niet enkel op papier te boeken. Zie hierbij een punt uit ons uitgebreid programma.

Ik citeer:
Een verbeterd, doelmatig en uitvoerbaar Gemeentelijke klimaatactieplan Het bestaande Gemeentelijk klimaatactieplan wordt geëvalueerd en aangepast. We stellen duidelijke prioriteiten en voorzien extra budget om dit klimaatactieplan uit te voeren.

Punten hierbij zijn:

• het stimuleren van energiebesparende ingrepen via (inkomensgerelateerde) subsidies (dus uitbreiding van de huidige regeling voor zonneboilers), en het gericht communiceren van alle bestaande subsidiemogelijkheden;
• beter communicatie over gratis duurzaam bouwadvies van het Steunpunt Duurzaam Bouwen aan de inwoners
• het promoten en verder aanbieden van gratis energiescans;
• het organiseren van een vorming voor maatschappelijke werkers om energiearmoede op te sporen en aan te pakken;
• onderzoek naar de mogelijkheden van coöperatieve- of leasingformules voor plaatsing zonnepanelen op grote dakoppervlakten voor meer dan eigen verbruik;
• het organiseren van kennisdelingsavonden waarbij goede voorbeelden van energiezuinige toepassingen, duurzame technieken op woningniveau kunnen uitgewisseld worden,
• het opmaken van plan- of draaiboek om bij de gemeentelijke evenementen en activiteiten aandacht te hebben voor klimaataspecten (mobiliteit, catering, …).Solidariteit is niet enkel nodig binnen onze generatie maar ook tussen de generaties. Samen meer solidair. Daar gaan wij voor.

NVA : De gemeente beschikt over een reeks verouderde gebouwen. Bij elke investering werd er naar energiezuinigere opties gegrepen. De school van Haasrode werd grondig gerenoveerd. In totaal werd 1,05 M€ uitgegeven aan energiezuinige ingrepen. Recent hebben we een samenwerking gestart met EcoPower om via burgercoöperatie zonnepanelen op de gemeentelijke daken te plaatsen. Ook het doven van de lichten tijdens middernacht en 5u zal energie besparen. Zelf kopen we uiteraard enkel groene stroom aan.

We willen ook het burgemeestersconvenant nastreven maar aangezien het verbruik in onze gemeente voor het overgrote deel bij onze inwoners zit moeten we op hun rekenen om 20% te besparen.

62) Indien de woonzorgzone ‘De Kouter’ er eindelijk komt, moet er dan gezocht worden naar private uitbaters?

Cd&v : Op dit moment zal De Kouter gebouwd en uitgebaat worden door vzw De Kouter. Hierin zit de gemeente en vzw Foyer De Lork. In de loop van het proces is Foyer de Lork overgenomen door Senior Living Group.

Open VLD : Dit is inderdaad een saga die maar blijft aanslepen ondanks het feit dat alle meerderheidspartijen tijdens de verkiezingscampagne van 2012 beloofd hadden dat het woonzorgcentrum er zou staan tegen 2018.   Er zijn nogal wat vertragingen opgelopen in dit dossier tijdens de laatste 6 jaar te wijten aan de huidige meerderheidspartijen.  In 2013 is er van architect veranderd en is de opzet van het woonzorgcentrum gewijzigd zodat de toenmalige vergunningen vervallen zijn. Als gevolg moest er noodgedwongen een nieuwe aanvraag gebeuren om het woonzorgcentrum terug op de erkenningskalender te krijgen. Dit werd in 2015 geweigerd en is uiteindelijk pas einde 2017 goedgekeurd. Grootste struikelblok is nu de financiering voor de bouw van het Woonzorgcentrum die nog niet rond is. Voor de financiering van de bouw moet er 20 miljoen euro geleend worden en de banken vragen daarvoor een financiele waarborg van 10 miljoen euro van de gemeente. Als Open Vld Oud-Heverlee vinden we dat de borgstelling door de gemeente een groot financieel risico betekent die voor de komende 30 jaar als een zwaard van Damocles boven de financiën van de gemeente zal hangen. Open Vld wil dat het Woonzorgcentrum er nu zo snel mogelijk komt en denkt dat de beste garantie daarvoor is dat het ganse project gerealiseerd wordt door een privémaatschappij en dat de gemeente (al dan niet op termijn) uit het project treedt. Daarbij moet er wel over gewaakt worden dat de zorgkwaliteit voldoende is en dat de dagprijs niet te hoog wordt.

Groen : De uitbating voorziet nu al samenwerking met private partner, waarbij de gemeente echter wel een actieve controle uitvoert op de private partner. We vinden het belangrijk om zeker in de cruciale opstartjaren deze controle te behouden.

Spa-plus : Op dit moment is de bouw en exploitatie al via een samenwerkingsovereenkomst toevertrouwd aan een private partner binnen een PPS constructie, een samenwerking tussen gemeente Oud-Heverlee, het OCMW Oud-Heverlee en een private partner. Voor sp.a plus zijn diverse vormen van samenwerking mogelijk onder twee voorwaarden: een betaalbare dagprijs en en exploitatie van het woonzorgcentrum die garant staat, maar echt garant staat, voor een kwaliteitsvolle behandeling van de zorgbehoevenden in het woonzorgcentrum. En ja, wij zijn van oordeel dat de gemeente OH en het OCMW OH een bepalende vinger in het beleid moeten houden.

NVA : Er is reeds een private partner die de woonzorgzone zal uitbaten. De Senior Living Group heeft heel veel expertise in het vak want zij hebben veel woonzorgzones in België.

 62) Veel verenigingen hebben bij de organisatie van hun feestelijkheden dezelfde problemen.2 concrete suggesties :
* Bij feestelijkheden meer afvalbakken op traject tegen zwerfvuil + ophaling van afval door de Gemeente na de activiteit
* Aankoop van grotere professionele partytenten (ook niet beschikbaar bij de uitleendienst provincie)
Hoe denkt u over 2 suggesties ?”

Cd&v : Twee zeer goede suggesties! De tentjes in onze uitleendienst worden veel uitgeleend. Er mogen gerust enkele grotere exemplaren bijkomen. Het ophalen van het vuilnis bij grote evenementen moet duidelijker geregeld worden.

Open VLD : Als Open Vld vinden we dit goede suggesties en we zijn bereid dit te bekijken.

Groen : We danken u voor beide suggesties ! Voor selecteren van afval kan je nu al beroep doen op de afvalstraten van ecowerf.

Spa-plus :Goede suggesties. Perfect in lijn met ons partijprogramma inzake de punten afval en “verklein de ecologische voetafdruk”. Zie hiervoor ons uitgebreid partijprogramma op onze website. Je kan er ons programma op na slaan met de volgende link: https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/18/09/11/spaplus_programma_finaal_geel_MOjDDA2.pdf

NVA : Het is onze bedoeling om de uitleendienst zo goed mogelijk uit te rusten met nuttig materiaal. De aankoop van grote partytenten kan dus zeker bekeken worden.
Afval ophalen langs het traject of na een evenement behoort niet meteen tot het takenpakket van onze diensten. De organiserende vereniging kan hiervoor best verantwoordelijk blijven en alle deelnemers goed informeren. Ecowerf voorziet nu al wel in een aantal oplossingen om hieraan tegemoet te komen.

63) Dit debat is ten voordele van Bindkracht, een project dat gehandicapten steunt.
Maar wat doet de gemeente in functie van gehandicapten? Het pas aangelegde dorpsplein met kasseien is niet hoe het moet denk ik

Cd&v : Wij houden hier rekening mee bij de aanleg van wegen en pleinen en bij de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. De bolle kasseien moesten wij gebruiken van de dienst Erfgoed langs de kant de kerk. Toch is de algemene ruimte waarover iedereen kan beschikken op de nieuwe voetpaden comfortabeler dan voorheen.

Open VLD : Dat vinden we als Open Vld ook. Bij de aanleg van het dorpsplein zijn er geen zones voorzien waar rolstoelgebruikers makkelijk van het voetpad naar het plein kunnen rijden.  De kasseien zijn ook met hun ruwe kant naar boven geplaatst. Hier moeten we zeker lessen uit trekken voor de toekomst.

Groen : Regelgeving rond toegankelijkheid komt zeker aan bod bij vergunningen (vb. helllingsgraden, breedte van deuren, …). Specifiek voor de dorpskern van Oud-Heverlee werden we door Agentschap Erfgoed verplicht om de orginele kassei te hergebruiken.

Spa-plus : Een beleid dat gericht is op het helpen van minder mobiele mensen of mensen die niet meer zo goed meekunnen, moet een inclusief beleid zijn. Bij elke beslissing die je neemt, moet daar gewoon voluit aandacht voor zijn. Rekening houden met minder mobiele mensen en gehandicapten moet een aandachtspunt worden bij elke beslissing.

NVA : De pas aangelegde dorpskern met kasseien werd opgelegd door de dienst Onroerend Erfgoed. Het was dit of geen dorpskernvernieuwing want hun advies is bindend. Bij elke grote heraanleg van wegen proberen we de hindernissen weg te nemen. De gemeentelijke gebouwen proberen we zo toegankelijk mogelijk te maken. We voorzien ook een knelpuntenwandeling om alle knelpunten in kaart te brengen zodat we die systematisch kunnen aanpakken.

64) Waarom is OHL in handen van een Thai? Kan dit niet beter in Belgische handen, ook al is dit in lagere klasse? Zoals Lierse bijvoorbeeld.

Cd&v : Wat wij hier van denken doet er weinig toe omdat wij geen inspraak hebben hoe een vereniging geleid wordt zolang de overeenkomsten met de gemeente gerespecteerd worden. Als supporter hebben wij daar ook onze vraagtekens bij.

Open VLD : Dit is geen gemeentelijke bevoegdheid.

Groen : OHL is een volledig autonome club. De gemeente heeft geen inspraak in de keuzes van het bestuur.

Spa-plus : Dit is een punt waar een gemeentebestuur weinig impact op heeft.

NVA : OHL is geen bevoegdheid van de gemeente Oud-Heverlee. De gemeente heeft een groot deel van het sportcomplex in erfpacht gegeven aan OHL en stelt het andere deel van het sportcomplex ter beschikking.

65) Als inwoner van blanden wil ik graag weten omwille van welke realisaties u vindt dat u onze stem verdient

Cd&v : 1. afwerken verkeersassen (Blandenstraat, Maurits Noëstraat, Leuvensebaan, Waversebaan, Beekstraat 2.Inrichting kern SJW 3. de site Zoet Water (masterplan en gefaseerde uitwerking) 4. sportaccomodatie Stormvogels Haasrode 5. Onderwijs (GBS Blanden en De Vonk) 6. Ontmoetingszalen

Open VLD : In Blanden is er inderdaad niet veel gebeurd tijdens deze legislatuur. Als Open Vld vinden we dat de verkeerssituatie in de Bierbeekstraat rond de school serieus moet bekeken worden. Ook de snelheid op de Bierbeekstraat is een probleem waar meer aandacht aan besteed moet worden (bijv. uitbreiden zone 30,…)

Groen : U kiest nu natuurlijk met het oog op de toekomst: Voor Groen zijn in Blanden volgende thema’s belangrijk: groene zone rond de Kouter, opstart van de Kouter als warme, levendige ontmoetingsplek voor de buurt (lokaal dienstencentrum), behoud van open ruimte door woonuitbreidingsgebied niet aan te snijden, werken aan een masterplan voor school van Blanden, verbeteren openbaar vervoer (sneller en frekwenter aanbod)

Spa-plus : Als sp.a-plushebben we opbouwende oppositie gevoerd met meer dan 100 concrete agendapunten en voorstellen. Dit waren vaak voorstellen op voorstel van burgers, en na het betrekken van deskundigen. Wij staan als sp.a-plus voor een degelijke aanpak voor de mensen.

NVA : Elke euro werd nuttig besteed. We investeren in alle deelgemeenten. De specifieke investeringen in Blanden zijn de heraanleg van een deel van de Duivenstraat, de heraanleg van een deel van de A. Vermaelenstraat. De herasfalteringswerken in de Banhagestraat, de Wijnbergstraat, de A. Nijsstraat en Hertogenveld. Door de aankoop van de woning naast de school in Blanden creëren we mogelijkheden om de school in de toekomst uit te breiden.
Ook de aanleg van een bufferbekken waardoor Laag Blanden beter beschermd is tegen wateroverlast mag gezien worden.

66) Wat is het partijstandpunt bettrefende het behoud/afschaffen van de provincie

Cd&v : Een bovengemeentelijk niveau tussen gemeente en Vlaamse overheid heeft zeker zijn nut. De provincies moeten dus niet volledig afgeschaft worden. Als de taken van de provincies naar de gemeente overkomen, moet daar ook de nodige financieën voor voorzien worden.

Open VLD : Bemerk dat dit geen gemeentelijke bevoegdheid is maar wel een Vlaamse. Als Open Vld willen we dat de overheid zo efficient mogelijk werkt en daarin past de afslanking van de provincies die begin dit jaar werd doorgevoerd. Vanaf 2019 zal ook het aantal provincieraadsleden sterk verminderen. Er is nu inderdaad een discussie over de afschaffing van de provincies. Belangrijk daarbij is dat als ze afgeschaft worden de resterende bevoegdheden zullen moeten verdeeld worden tussen het Vlaamse en gemeentelijke niveau en dat we daarbij geen nieuwe structuren creëren.

Groen : De voorbije jaren bewees de provincie zijn meerwaarde als coördinerend en ondersteunend bestuur, vb. inzake klimaatbeleid. De provincie is nuttig als samenwerkingsplatform tussen gemeentes. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je ook een politieke raad en apart verkozen bestuurders nodig hebt. Je zou ook naar een toezicht door vertegenwoordigers van gemeenteraden kunnen evolueren.

Spa-plus : Hoe je het draait of keert, er zijn zoveel elementen en argumenten om de provincies nog niet af te schaffen. We moeten met ons allen vaststellen dat in verschillende dossiers de coördinatie door de gouverneur en zijn team gewoonweg een méérwaarde zijn. Dat de werking van de provincies kan verbeteren, dat kan altijd, maar dit geldt voor elk bestuursniveau.

NVA : N-VA wil de provincies afschaffen en de bevoegdheden verschuiven naar Vlaanderen of naar de gemeente. Dat zal het besturen eenvoudiger moeten maken.

67)De kleedkamers van Stormvogels Haasrode zijn dringend aan vervanging toe, zodat we in staat blijven om onze 450 leden van het nodige comfort te voorzien. Wij stellen daarom voor dat de kleedkamers vernieuwd worden met gedeeltelijke of volledige steun van het gemeentebestuur. Kunnen alle partijen zich hierin vinden?

Cd&v : Voor CD&V is dit één van onze belangrijkste programmapunten!

Open VLD : Als Open Vld kunnen we ons hierin zeker vinden en willen we binnen de budgetaire mogelijkheden van de gemeente een maximale steun geven.

Groen : Groen wil investeren in wat mensen verbindt. Sport hoort daar zeker bij. We vinden het belangrijk dat we investeringssubsidies op een transparante manier verdelen over alle clubs, en voldoende grote pot voorzien. Ook de stormvogels zullen hier beroep op kunnen doen.

Spa-plus : Absoluut akkoord. In ons partijprogramma is opgenomen, ik citeer:

“het ondersteunen op verschillende manieren van noodzakelijke sportinfrastructuur. Zo dragen we bij aan de financiering van de nieuwe kantine voor de (Koninklijke) Stormvogels Haasrode en ondersteunen we de crowdfunding. We stimuleren ook sportieve buitenactiviteiten voor sporten met een benodigd kleiner terrein (Gouret, Tennis Padel, ….);”

Verder wil ik aangeven dat dit lang niet het enige punt is. Voor de sportclubs willen we ook nog het volgende realiseren. Ik citeer:
We ondersteunen de bestaande sportclubs door
– rond de beschikbaarheid van sportinfrastructuur een voor iedereen gemakkelijk raadpleegbaar formulier op te maken. Zo kunnen uitzonderlijke ‘vrije’ momenten ingevuld worden door andere verenigingen of groepen van burgers;
– promotie te maken richting jongeren met als doel de verjonging van de clubs;
– actief mee te zoeken naar opslagruimte voor clubs die materiaal moeten kunnen opslaan dat ze sporadisch gebruiken;
– projectsubsidies te voorzien naast de bestaande werkingssubsidie (naar analogie met projectsubsidies van de cultuurraad) voor clubs die grote evenementen opzetten die ook aan de gemeente een uitstraling geven.
Je kan er ons programma op na slaan met de volgende link: https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/18/09/11/spaplus_programma_finaal_geel_MOjDDA2.pdf

NVA : Ja, wij willen de Stormvogels helpen om hun infrastructuur te verbeteren. Dit staat ook letterlijk in het programma van N-VA.

68)Vraag voor NVA : De lijsttrekker van NV-A Leuven verkondigt op het lijsttrekkersdebat van Leuven dat hij Leuven wil uitbreiden in Haasrode. (Filmpje vind je terug op de Facebookpagina van Loryn van Parys. Zeker eens bekijken). Een van de belangrijkste kernpunten uit het verkiezingsprogramma van NV-A Oud-Heverlee is dat zij het landelijk karakter van Oud-Heverlee willen bewaken en absoluut geen voorstad willen lijken van Leuven. Hoe wil NV-A Oud-Heverlee de uitbreidingsplannen van NV-A Leuven counteren indien NV-A Leuven aan de macht komt in Leuven ?

Open VLD : We hopen dat de lijstrekker van NVA Leuven het heeft over het Leuvense Haasrode. Daar dit grenst aan het Oud-Heverlese Haasrode zal dit toch van nabij moeten gevolgd worden om de impact (bijv. ivm mobiliteit) voor Oud-Heverlee te beperken.

NVA : Dit betreft een misverstand. N-VA Leuven heeft het over de uitbreiding van het industrieterrein van Haasrode. Dat ligt echter al jaren op Leuvens/Bierbeeks grondgebied maar er wordt nog steeds naar verwezen als het industrieterrein van Haasrode.

69) Vraag voor NVA : De affiches en slogan van uw partij zijn identiek in heel Vlaanderen. Wat bedoelt u concreet met een ‘welvarende’ gemeente? Is er daarbij ook aandacht voor degenen die het moeilijker hebben? Hoe verhoudt uw programma zich tot de standpunten van N-VA nationaal en dan vooral wat betreft de gastvrijheid voor vluchtelingen?

NVA : We willen een gemeente waar iedereen het goed heeft. Uiteraard is er daarbij aandacht voor zij die het moeilijker hebben. We hebben als gemeente de vluchtelingen die ons toegewezen werden via het spreidingsplan telkens goed opgevangen. Het OCMW heeft een uitstekende taak verricht en heeft getracht iedereen goed te integreren.